Archiwum
Poprzednia wersja strony

Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu

Projekt Partnerski

„Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – EFS .

Oś Priorytetowa: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja

Działanie: RPKP.10.04.00 Edukacja dorosłych

Poddziałanie: RPKP.10.04.02 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

 

Cel projektu: Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 3200 osób dorosłych (w tym mi. 52% kobiet) w wieku 18-65 lat, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zewnętrzną certyfikacją realizowanych do końca czerwca 2023 r. Celem szczególnym jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacjach, kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych.

Lider Projektu: Powiat Włocławski

Partner I: Firma Syntea S.A.

Partner II: Powiat Rypiński

 

Planowany okres realizacji Projektu: 2021 – 2023

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ