Archiwum
Poprzednia wersja strony

Deklaracja dostępności

Starostwo powiatowe we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wloclawski.pl.

Data publikacji aplikacji: 2021-02-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Ściślewski, informatyk@powiat.wloclawski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 230 46 34 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis budynku

Siedziba Starostwa Powiatowego na ulicy Cyganka 28 mieści się w budynku znajdującym się pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, co niestety w pewnym stopniu ogranicza możliwości przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drugi budynek urzędu jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Siedziba znajduje się na ulicy Stodólna 68

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Cyganka 28. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Przed drzwiami głównymi, od ulicy znajdują się 2 stopniowe schody. Wszystkie znajdujące się w budynku schody zostały wyposażone w poręcz. Wejście stanowią jednoskrzydłowe drzwi o szerokości powyżej 100 cm

Stodólna 68. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Przed budynkiem oraz za budynkiem, znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Siedziba Starostwa przy ulicy  Cyganka 28 jest budynkiem pięciopiętrowym. Budynek nie posiada podnośników. Na piętro prowadzą schody. W budynku brak jest windy.

Siedziba Starostwa przy ulicy  Stodólnej 68 jest budynkiem trzypiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje możliwy jest za pomocą windy, która usytuowana jest w budynki i przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Windą można dojechać do drugiego  piętra. Budynek nie posiada podnośników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Starostwa, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Starostwie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Starostwie. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Starostwo, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ