Archiwum
Poprzednia wersja strony

Kalendarz wydarzeń« wstecz

28 czerwca 2024

IV Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 21 czerwca 2024 roku

 

 

ZAB.0002.6.2024

 

ZAWIADOMIENIE

 

           Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu we Włocławku

 

1)     Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu.

2)     Ślubowanie radnych

3)     Stwierdzenie quorum.

4)     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

5)     Przyjęcie protokołu nr III/24 z dnia 4 czerwca 2024 roku.

6)     Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia  4 czerwca 2024  r. do dnia sesji.

7)     Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w 2023 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

8)     Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu włocławskiego za rok 2023.

9)     Sprawozdanie Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z działalności jednostki za rok 2023.

10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2023 r.

11) Zapoznanie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2023 r. i prognozy sytuacji ekonomoczno – finansowej na lata 2024 – 2026. 

13) Raport o stanie Powiatu Włocławskiego za 2023 rok:

a)   debata,

b)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.

14) Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku.

15) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31.12.2023 r. 

16) Przedstawienie Uchwały nr 6/S/2024 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 rok. 

17) Przedstawienie uchwały nr 1/24 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2023 r. 

18) Przedstawienie uchwały Nr 8/Kr/2024 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Włocławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Włocławskiego za 2023 rok

19) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Powiatu za rok 2023.

20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r.

21) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r.

22) Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy przez powiat włocławski za 2023 rok.

23) Informacja o wykorzystaniu w 2023 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 powiatu włocławskiego.

24) Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu we Włocławku w 2023 r.

25) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Włocławskiego.

26) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach komisji rady. 

27) Oświadczenia radnych.

28) Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Powiatu.

 

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

 

  Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann  

20 czerwca 2024
8:00

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 20  czerwca 2024 roku o godzinie  8:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 1/24 z dnia 7 czerwca 2024 r.
 5. Informacja na temat bieżącej i perspektywicznej płynności finansowej jednostki, szczególnie w kontekście realizowanych kontraktów z NFZ w roku 2024 r.
 6. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2023 rok.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

                                                                                              Barbara Wałęsa

20 czerwca 2024
10:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  20  czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 2/24 z dnia 3 czerwca 2024 r.
 5. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2023 r.
 6. Informacja Zarządu Powiatu dotycząca analizy budżetu powiatu włocławskiego na 2024 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej. 
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

Roman Tomaszewski

11 czerwca 2024
15:30

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 roku o godzinie 15:30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu nr 1/24 z dnia 16 maja 2024 r.

5. Rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Włocławskiego (ustalenie stanu faktycznego).

6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Włocławskiego.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Tomasz Jezierski

07 czerwca 2024
8:00

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024 roku o godzinie 8:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji

5)     Wybór Sekretarza Komisji

6)     Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2023 r.

7)     Zapoznanie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

8)     Wyrażenie opinii w sprawie Raportu o stanie Powiatu Włocławskiego za 2023 rok.

9)     Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.

10) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku.

11) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31.12.2023 r. 

12) Wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r.

13) Zapoznanie z Uchwałą nr 6/S/2024 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 rok. 

14) Dyskusja na temat realizacji budżetu za rok 2023 z uwzględnieniem kryteriów: gospodarności, rzetelności i celowości, a także przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

15) Opracowanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2023 r. 

16) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r.

17) Ustalenie zakresu kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku.

18) Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.

19) Sprawy różne.

20) Zamknięcie obrad Komisji.

 

                                                                             Przewodniczący

                                                                            Komisji Rewizyjnej

   Zbigniew Łuczak     

07 czerwca 2024
12:00

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku, które odbędzie się w dniu  7 czerwca 2024  roku o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2023 r.
 5. Zapoznanie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
 6. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na temat realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez PCZ – SPZPS w 2024 r.
 7. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na temat kontraktu z NFZ na 2024 r. w porównaniu do 2023 r.
 8. Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w 2023 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu włocławskiego za rok 2023.
 10. Sprawozdanie Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z działalności jednostki za rok 2023.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie włocławskim na lata 2016 – 2025 w roku 2023.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

Barbara Wałęsa

 

05 czerwca 2024
8:30

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 5 czerwca 2024 roku o godzinie 8:30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 1/24 z dnia 16 maja 2024 r.
 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w sprawie rozdziału środków Funduszu Pracy na rok 2024.
 6. Informacja Starosty Włocławskiego z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 7. Informacja Starosty Włocławskiego z realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego za 2023 r.
 8. Informacja Starosty Włocławskiego o realizacji zadań z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności i spraw obronnych na obszarze Powiatu Włocławskiego.
 9. Wyrażenie opinii w sprawie Raportu o stanie Powiatu Włocławskiego za 2023 rok.
 10. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Administracji, Bezpieczeństwa

i Porządku Publicznego 

Robert Pawłowski

04 czerwca 2024
10:00

III Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 28 maja 2024 roku

 

 

ZAB.0002.5.2024

 

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 4 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady III Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołane na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławku.

 

W załączeniu uchwała Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 maja 2024 r.

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

 

Porządek obrad III Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1.     Otwarcie obrad III Sesji Rady Powiatu.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.     Przyjęcie protokołu nr II/24 z dnia 16 maja 2024 roku.

5.     Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 17 maja 2024 r. do dnia sesji.

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Miasta Kowal w roku 2024.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Powiatowym Centrum Zdrowia – Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

9.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024-2040.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.

11.  Oświadczenia radnych.

12.  Zamknięcie obrad III Sesji Rady Powiatu.

 

 Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

 

 

03 czerwca 2024
11:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu   3 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 1/24 z dnia 16 maja 2024 r.
 5. Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku.
 6. Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. 
 7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r.
 8. Zapoznanie z Uchwałą nr 6/S/2024 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 rok. 
 9. Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy przez powiat włocławski za 2023 rok.
 10. Informacja o wykorzystaniu w 2023 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 powiatu włocławskiego.
 11. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za I kwartał 2024 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad Komisji.

 

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

Roman Tomaszewski

16 maja 2024
13:00

II Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 9 maja 2024 roku

 

 

ZAB.0002.3.2024

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady II Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad II Sesji Rady Powiatu we Włocławku:

1)     Otwarcie II Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)     Przyjęcie protokołu nr I/24 z dnia 7 maja 2024 r 

5)     Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 8 maja 2024 roku do dnia sesji.   

6)     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040.

7)     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.

8)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady.

9)     Wybór Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i jej przewodniczącego.

10)  Wybór Komisji Budżetu i Finansów i jej przewodniczącego.

11)  Wybór Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i jej przewodniczącego.

12)  Wybór Komisji Infrastruktury i Rozwoju i jej przewodniczącego.

13)  Wybór Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego.

14)  Wybór Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  i jej przewodniczącego.

15)  Wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i jej przewodniczącego.

16)  Wybór Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych i jej przewodniczącego.

17)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady do określenia wobec Przewodniczącego Rady zakresu i sposobu wykonywania zadań związanych z podróżą służbową.

18)  Delegowanie radnych do składu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego.

19)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Włocławskiego.

20)  Oświadczenia radnych.

21)  Zamknięcie II Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

   Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

07 maja 2024
10:00

Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Sesja Rady Powiatu we Włocławku
24 kwietnia 2024
13:00

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku, które odbędzie się w dniu   24 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 24 (III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 29/23 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada  2023 roku.

5.     Informacja z realizacji zadań wynikających z nadzoru starosty nad gospodarką leśną oraz nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa.

6.     Informacja Komendanta Społecznej Straży Rybackiej o działalności jednostki za 2023 rok.

7.     Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku w 2023 roku.

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Wojciech Rudziński

26 marca 2024
12:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 26 marca 2024 roku o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 37/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 18 grudnia 2023 r.

5)     Informacja Starosty Włocławskiego o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2023 r.

6)     Informacja z realizacji umów i porozumień zawieranych przez Powiat Włocławski, z realizacji umów zleceń i umów o dzieło w 2023 r. 

7)     Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2023 r.

8)     Sprawy różne.

9)     Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów 

Włodzimierz Bogdan Kaczmarek

22 marca 2024
12:00

LXIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 15 marca 2024 roku

 

 

ZAB.0002.2.2024

 

ZAWIADOMIENIE

 

           Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 22marca 2024 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad LXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

 

1)     Otwarcie obrad LXIII Sesji Rady Powiatu.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)     Przyjęcie protokołu nr LXII/23 z dnia 30 stycznia 2024 roku.

5)     Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 31 stycznia 2024 r. do 14 marca 2024 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 15 marca 2024 r. do dnia sesji.

6)     Informacja dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2023 r.

7)     Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

8)     Informacja Komendanta Miejskiego Policji Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o zagrożeniach pożarowych i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym powiatu włocławskiego za 2023 r., wraz z realizacją „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek o powiatu włocławskiego na lata 2019 – 2023 w części dotyczącej powiatu włocławskiego w 2023 r.”.

9)     Stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu włocławskiego w 2023 roku.

10) Sprawozdanie z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021 – 2027” za rok 2023.

11) Informacja dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025” za rok 2023.

12) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie włocławskim na lata 2021-2025

13) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działa profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie włocławskim na lata 2021-2025.

14) Rozparzenie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w powiecie włocławskim na lata 2024-2025.

15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową w powiecie włocławskim na lata 2024-2025.

16) Rozparzenie projektu uchwały w sprawie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024 – 2026.

17) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

18) Sprawozdanie Starosty Włocławskiego i Prezydenta Miasta Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i powiatu włocławskiego za 2023 r.

19) Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku w 2023 roku.

20) Sprawozdanie z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku za rok 2023.

21) Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku w 2023 roku.

22) Oświadczenia radnych.

23) Zamknięcie obrad LXIII Sesji Rady Powiatu.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

 

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

22 marca 2024
10:30

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku, które odbędzie się w dniu  22 marca 2024 roku o godzinie 10:30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

   

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 32/23 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 11 grudnia 2023 r.

5)     Informacja Starosty Włocławskiego o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2023 r.

6)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu w sprawie przyznania w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze powiatu włocławskiego oraz ich wysokości.

7)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Lubrańcu – Marysinie oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale.

8)     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

9)     Analiza planu sieci szkół powiatu (baza, kierunki kształcenia, kadra).

10) Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku w 2023 roku.

11) Sprawy różne.

12) Zamknięcie obrad Komisji.

 

Przewodniczący Komisji

Edukacji, Kultury i Sportu

Karol Matusiak

05 marca 2024
13:30

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  5 marca 2024 roku o godzinie 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

 

4.     Przyjęcie protokołu nr 32/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 20 grudnia  2023 roku.

5.     Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z  realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025 za rok 2023.

6.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie włocławskim na lata 2021-2025.

7.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie  specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie włocławskim na lata 2021-2025.

8.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w powiecie włocławskim na lata 2024-2025.

9.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową w powiecie włocławskim na lata 2024-2025.

10.  Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024 – 2026.

11.  Informacja Dyrektora w sprawie zbycia , oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2023 r.

12.  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2023 rok wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019- 2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego.

13.  Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku w 2023 roku.

14.  Sprawy różne.

15.  Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Ewa Kończyńska

 

05 marca 2024
12:00

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 5 marca 2024 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 26/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 grudnia 2023 r.

5)     Zapoznanie z protokołem nr 32/23 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu 11 grudnia 2023 r.

6)     Sprawozdanie z planu pracy i kontroli komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku za rok 2023.

7)     Ustalenie zakresu kontroli zadań z zakresu komunikacji.

8)     Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.

9)     Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

 

        Przewodniczący

     Komisji Rewizyjnej

      Barbara Wałęsa     

26 lutego 2024
14:00

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  26 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 31/23 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  27 listopada  2023 roku.

5.     Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek  na prawach  powiatu  i Powiatu  Włocławskiego za 2023  rok.

6.     Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o zagrożeniach pożarowych i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym powiatu za 2023 rok wraz z realizacją Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony

 bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu  Włocławskiego na lata 2019-2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego.

7.     Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2027 za rok 2023.

8.     Informacja  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z wykorzystania środków Funduszu Pracy za rok 2023.

9.     Informacja  Komendanta Miejskiego Policji z działalności za rok 2023, w tym informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Włocławskiego w 2023 roku wraz z realizacją Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2023 r.

10.  Informacja o udzielonych dotacjach dla ochotniczych straży pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w roku 2023.

11.  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2023 rok wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2023 r.

12.  Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku w 2023 roku.

13.  Sprawy różne

14.  Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                                                           Administracji, Bezpieczeństwa

                                                                                                            i Porządku Publicznego

                                                                                                             Mariusz Bladoszewski

 

 

 

30 stycznia 2024
12:00

LXII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 23 stycznia 2024 roku

 

 

ZAB.0002.1.2024

 

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołane na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławku.

 

W załączeniu uchwała Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 stycznia 2024 r.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

 

ZAB.0025.6.2024                                                                                    

 

Uchwała Nr 908/24

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 23 stycznia 2024 r.


w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu we Włocławku

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z  2022 r. poz. 1526,  2023 r. poz. 572), uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Zarząd Powiatu wnosi o zwołanie sesji Rady Powiatu we Włocławku w trybie określonym w powołanym na wstępie przepisie ustawy.

2. Porządek obrad sesji oraz projekty uchwał Rady Powiatu stanowią załączniki do uchwały.
 
§ 2. Przewodniczący Zarządu Powiatu przekaże niniejszą uchwałę Przewodniczącemu Rady Powiatu we Włocławku w dniu jej podjęcia.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2024 r.


 
                                                                        Zarząd Powiatu w składzie:

                                                                      1.    Roman Gołębiewski 
                                                                      2.    Jan Ambrożewicz       
                                                                      3.    Agata Marta Wojtkowska  
                                                                      4.    Jacek Roman Jabłoński  
                                                                      5.    Grzegorz Śledziński

 

Uzasadnienie

      

          Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) na wniosek zarządu powiatu przewodniczący rady powiatu obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

           Potrzeba zwołania sesji wynika z faktu trwających procedur przetargowych i konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania, które będzie dofinansowane ze środków zewnętrznych.

  Ponadto należy dokonać zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kontynuacji zadań realizowanych w roku bieżącym w jednostkach organizacyjnych powiatu.

           Pozostałe zmiany mają wpływ na prawidłowe prowadzenie bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego we Włocławku.

W powyższej sytuacji koniecznym jest wystąpienie przez Zarząd Powiatu we Włocławku z wnioskiem o zwołanie sesji i podjęcie przedmiotowych uchwał. Porządek obrad LXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1.     Otwarcie obrad LXII Sesji Rady Powiatu.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.     Przyjęcie protokołu nr LXI/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

5.     Sprawozdanie Zarządu Powiatu z jego działalności w okresie od dnia 19 grudnia 2023 r. do dnia 22 stycznia 2024 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu

Powiatu za okres od dnia 23 stycznia 2024 r. do dnia sesji.

 

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024-2040.

 

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.

 

8.     Oświadczenia radnych.

9.     Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Powiatu.

 

 

 

 

 

28 grudnia 2023
12:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.  

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 27/23 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 listopada 2023 r.

5)     Informacja dotycząca realizacji zadania pod nazwą: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

6)     Sprawy różne.

7)     Zamknięcie obrad Komisji.

 

20 grudnia 2023
14:00

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  20 grudnia  2023 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 31/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 28 listopada  2023 roku.

5.      Informacja w sprawie  realizacji zadania pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

6.      Informacja na temat bieżącej płynności finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na dzień 31.10.2023 roku.

7.      Sprawy różne.

8.      Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Ewa Kończyńska

 

12 grudnia 2023

LXI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 12 grudnia 2023 roku

 

 

ZAB.0002.12.2023

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2023 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad LXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku

 

1)      Otwarcie obrad LXI Sesji Rady Powiatu.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)      Przyjęcie protokołu nr LX/23 z dnia 9 listopada 2023 roku.

5)      Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 9 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia sesji.

6)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024- 2040:

a)    przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040,

b)   przedstawienie opinii komisji,

c)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (uchwała Nr 4/WPF/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego),

d)   dyskusja,

e)    głosowanie.

7)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2024 rok:

a)    przedstawienie projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024,

b)   przedstawienie opinii komisji,

c)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (uchwała Nr 4/P/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego na rok 2024, uchwała Nr 3/Dpr/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego na 2024 rok),

d)   dyskusja,

e)    głosowanie.

8)      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

9)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu zapobiegania przestępczości  oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2024 - 2028 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego.  

10)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

11)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

12)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

13)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

14)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

15)  Rozstrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

16)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

17)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

18)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

19)  Oświadczenia radnych.

20)  Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Powiatu.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

 

         Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

 

11 grudnia 2023
11:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 31/23 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 28 listopada 2023 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

6.     Informacja w zakresie wykorzystania środków zewnętrznych w celu podniesienia efektywności kształcenia – udział w projektach unijnych w roku szkolnym 2022/2023.

7.     Informacja o wynikach rekrutacji z uwzględnieniem liczby uczniów zamieszkałych poza powiatem włocławskim.

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji.

                                                                                                               

                                         

 

                                                    

05 grudnia 2023
12:00

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Komisji.

2) Stwierdzenie quorum.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu nr 25/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 września 2023 r. 5) Zapoznanie z protokołami z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej:

a) Nr 30/23 z dnia 21 września 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach,

b) Nr 31/23 z dnia 21 września 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie.

6) Ustalenie zakresu kontroli udzielonych w I półroczu 2023 r. dotacji.

7) Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.

8) Opracowanie projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

9) Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjne
Barbara Wałęsa

29 listopada 2023
9:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku o godzinie 9:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 35/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 września 2023 r.
5)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040. 
6)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024. 
7)    Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków i opinii przedłożonych przez stałe komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024. 
8)    Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu włocławskiego za III kwartał 2023 r.
9)    Opracowanie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.
10)    Sprawy różne.
11)    Zamknięcie obrad Komisji.


Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Włodzimierz Bogdan Kaczmarek

29 listopada 2023
8:00

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  29 listopada 2023 roku o godzinie 8:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro). 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu nr 27/23 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 25 października  2023 roku.

5. Informacja z realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

6. Informacja dotycząca zasad pozyskiwania zwierzyny łownej oraz zwalczania wścieklizny występującej u zwierząt dzikich. 

7. Analiza i wyrażenie  opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata  2024 – 2040. 

8. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2024 rok. 

9. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024. 

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad Komisji. 

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wojciech Rudziński

28 listopada 2023
13:00

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

nformuję, że posiedzenie Komisji  Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku, odbędzie się w dniu  28 listopada 2023 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro). 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu nr 30/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 19 października  2023 roku.

5.Analiza i wyrażenie  opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata  2024 – 2040. 

6.Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2024 rok. 

7.Opracowanie projektu planu pracy Komisji  Zdrowia i Spraw Społecznych na 2024 rok. 

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie obrad Komisji. 

 

 

Przewodniczący Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

Ewa Kończyńska

 

28 listopada 2023
10:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  28 listopada  2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro). 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad Komisji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu nr 30/23 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 30 października 2023 roku.

5.Analiza i wyrażenie  opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata  2024 – 2040. 

6.Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2024 rok. 

7.Opracowanie projektu planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2024.

8.Sprawy różne. 

9.Zamknięcie obrad Komisji.

 

Przewodniczący Komisji

Edukacji, Kultury i Sportu

Karol Matusiak

27 listopada 2023
15:00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  27 listopada  2023 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).
          Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad Komisji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu nr 16/23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 24 października 2023 roku.
5.    Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
6.    Sprawy różne.
7.    Zamknięcie obrad Komisji.


Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Tomasz Jezierski

27 listopada 2023
13:30

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  27 listopada  2023 roku o godzinie 13:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad Komisji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu nr 30/23 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  22 września  2023 roku.
5.    Analiza i wyrażenie  opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata  2024 – 2040.
6.    Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2024 rok.
7.    Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały  w sprawie programu zapobiegania  przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2028 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego.
8.    Opracowanie projektu planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2024.
9.    Sprawy różne
10.    Zamknięcie obrad Komisji. 


Przewodniczący Komisji
Administracji, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
Mariusz Bladoszewski

24 listopada 2023
12:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.   

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 26/23 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 listopada 2023 r.
5)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na 2024 r. i lata następne.
6)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024. 
7)    Opracowanie projektu planu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.
8)    Zamknięcie obrad Komisji.


Przewodniczący Komisji  
Infrastruktury i Rozwoju
Bogdan Domżalski

14 listopada 2023
8:30

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  14 listopada 2023 r. o godzinie 8:30. Spotkanie, przed wyjazdem, odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).  

 

Porządek obrad:

I część:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 25/23 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 września 2023 r.

5)     Zamknięcie obrad Komisji.

II część:

Objazd inwestycji drogowych prowadzonych przez powiat.

 

 

09 listopada 2023
12:00

LX Sesja Rady Powiatu we Włocławku