Archiwum
Poprzednia wersja strony

Kalendarz wydarzeń« wstecz

08 czerwca 2021

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Komisja Infrastruktury i Rozwoju- 8.06.2021 r. godz. 13:00

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Komisji.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu nr 14/21 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 marca 2020 r.
5) Sprawozdanie z realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021.
6) Informacja Zarządu Powiatu na temat stanu technicznego sieci dróg powiatowych po okresie zimowym oraz zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych planowanych w 2021 r.
7) Informacja Zarządu Powiatu o postępie prac w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe – stan na dzień 10.05.2021 r.
8) Informacja Zarządu Powiatu na temat stanu obiektów stanowiących własność Powiatu Włocławskiego.
9) Informacja Zarządu Powiatu w zakresie wydatkowania środków na zadania inwestycyjne i remontowe w 2020 roku z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
10) Sprawy różne.
11) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury i Rozwoju
Bogdan Domżalski

21 maja 2021
12:00

XXIX Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 14 maja 2021 roku

 

ZAB.0002.4.2021

ZAWIADOMIENIE

 

        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.  z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2021 roku o godzinie  1200  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku:

1.    Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.    Przyjęcie protokołu nr XXVIII/21 z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 27 kwietnia 2021 r. do 13 maja 2021 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 14 maja 2021 r. do dnia sesji.

6.    Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego  za 2020 r.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2020 r.

8.    Raport o stanie Powiatu Włocławskiego za 2020 rok:

a.     debata,

b.    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.

9.    Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.  

10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego przyjętego przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 416/21 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. 

11. Przedstawienie Uchwały nr 13/S/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.

12. Przedstawienie uchwały nr 1/21 Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku z dnia 7 maja 2021 r.  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2020 r. 

13. Przedstawienie uchwały Nr 3/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Włocławskiego za 2020 rok.

14. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym  Powiatu  za rok 2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r.

17. Oświadczenia radnych.

18. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu.

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) –  powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

 

        Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

21 maja 2021

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku  odbędzie się w dniu 21 maja 2021 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Komisji.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu nr 14/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2021 roku.
5) Ustalenie zakresu kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach.
6) Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.
7) Sprawy różne.
8) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Barbara Wałęsa

10 maja 2021

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

07 maja 2021

Komisja Budżetu i Finansów we Włocławku

07 maja 2021

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

07 maja 2021

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

03 maja 2021
15:00

Vivat Maj, 3 Maj w wykonaniu artystów Powiatu Włocławskiego

Vivat Maj, 3 Maj w wykonaniu artystów Powiatu Włocławskiego
27 kwietnia 2021
13:00

XXVIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

1.     Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.     Przyjęcie protokołu nr XXVII/21 z dnia 10 marca 2021 roku.

5.     Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 10 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 20 kwietnia 2021 r. do dnia sesji.

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Włocławskiego.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Powiat Włocławski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028.

9.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 2023.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.

12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągniecia dydaktyczno – wychowawcze.

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

19. Informacja Rady Powiatu we Włocławku o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

20. Oświadczenia radnych.

21. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu.

10 marca 2021
11.30

XXVII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

1.     Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.     Przyjęcie protokołu nr XXVI/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

5.     Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 22 stycznia 2021 r. do 2 marca 2021 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 3 marca 2021 r. do dnia sesji.

6.     Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w 2020 r.

7.     Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o zagrożeniach pożarowych i zabezpieczeniu powodziowym Powiatu Włocławskiego za 2020 rok wraz z realizacją Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2023” w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2020 roku.

8.     Stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Włocławskiego w  2020 roku.

9.   Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2020 r.

10. Informacja dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych ma lata 2016 – 2025 za rok 2020.

11. Sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2020. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Włocławski.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Lubraniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość.

21. Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

22. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

23. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

24. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

25. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

26. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

27. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

28. Sprawozdanie z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

29. Oświadczenia radnych.

30. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu.

03 marca 2021

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku  odbędzie się w dniu 3 marca 2021 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Komisji.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu nr 12/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2020 roku.
5) Sprawozdanie z planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
6) Zapoznanie z protokołem z kontroli:
a) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu,
b) w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej,
c) w Zespole Szkół im. św. Jana Pawła II w Kowalu,
d) w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku,
e) w Starostwie Powiatowym we Włocławku.
7) Ustalenie zakresu kontroli zadań z zakresu geodezji realizowanych przez powiat, poprzedzona informacją starosty.
8) Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.
9) Sprawy różne.
10) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Barbara Wałęsa

02 marca 2021

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we  Włocławku.

  2 marca  2021 roku o godzinie 10:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 12/20 z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  z dnia 24 listopada 2020 roku.

5.     Informacja Komendanta Społecznej Straży Rybackiej o działalności jednostki za 2020 rok.

6.     Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2020 rok.

7.     Informacja o działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w 2020 roku.

8.     Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Powiatu we Włocławku w 2020 r.

9.     Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

02 marca 2021

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku.

2 marca  2021 roku o godzinie 13:30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr  13/20  z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 24 listopada 2020 r.

5.      Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku o realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025 za rok 2020.

6.      Informacja Dyrektora SPZPS na temat kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2021 rok w porównaniu do 2020 roku.

7.      Informacja Dyrektora SPZPS na temat realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez SPZPS we Włocławku w 2020 roku.

8.      Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów  trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2020 rok.

9.      Informacja  Państwowego  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2020 rok wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego.

10.   Informacja o funkcjonowaniu bieżącej sytuacji finansowej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

11.   Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

12.   Sprawy różne.

13.  Zamknięcie obrad Komisji.

02 marca 2021

Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Stosownie do § 46 ust.1 Statutu Powiatu Włocławskiego zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  Rady Powiatu we Włocławku.

W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w obradach Komisji, które odbędą się w dniu  2 marca 2021 roku o godzinie 1200 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 18/20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25 listopada 2020 r.

5)      Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania  w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2020 r.

6)      Wyrażenie opinii  w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

7)      Informacja Zarządu Powiatu z udzielonych w 2020 r. dotacji,   tym z przeznaczeniem  na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

8)      Informacja Zarządu Powiatu o udzielonych  i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2020 r.

9)      Informacja Zarządu Powiatu na temat wielkości środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację działań inwestycyjnych oraz o działaniach podjętych przez Powiat Włocławski w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowych od podmiotów zewnętrznych w 2020 roku oraz plany i zamierzenia w tym zakresie z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

10)  Informacja Zarządu Powiatu z realizacji umów zawieranych przez Powiat Włocławski, z realizacji umów zleceń i umów o dzieło w 2020 r.

11)  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2020 r.

12)  Sprawy różne.

13)  Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

Włodzimierz Bogdan Kaczmarek

01 marca 2021

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, iż na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku, które odbędzie się  w dniu   1 marca 2021 roku o godzinie 1300 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 13/20 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 listopada  2020 r.

5)      Wyrażenie opinii  w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

6)      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach za rok 2020.

7)      Informacja Starosty Włocławskiego o realizacji zadań z zakresu komunikacji prowadzonych przez powiat w roku 2020.

8)      Informacja Zarządu Powiatu na temat wielkości środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację działań inwestycyjnych oraz o działaniach podjętych przez Powiat Włocławski w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowych od podmiotów zewnętrznych w 2020 roku oraz plany i zamierzenia w tym zakresie z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

9)      Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju w 2020 roku.

10)  Sprawy różne.

11)  Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Infrastruktury i Rozwoju

      Bogdan Domżalski

26 lutego 2021

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Komisja  Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku.

26 lutego  2021 roku o godzinie 9:30   w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu 15/20 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24  listopada 2020 r.

5.     Informacja Zarządu Powiatu dotycząca realizacji  zadań publicznych w zakresie kultury i sportu za rok 2020.

6.     Analiza planu sieci szkół powiatu ( baza, kierunki kształcenia, kadra ) na podstawie informacji Zarządu Powiatu.

7.     Informacja Zarządu Powiatu na temat realizacji w 2020r. zadań publicznych powiatu zleconych do realizacji w ramach konkursu ofert dla innych podmiotów  ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia dotacji udzielonych  w ramach drugiego otwartego konkursu ofert.

8.     Informacja Zarządu Powiatu o udzielonych  i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestrów zabytków na obszarze  Powiatu Włocławskiego  za rok 2020.

9.     Sprawozdanie z wysokości średnich  wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  za 2020 r.

10.  Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku w 2020 r.

11.  Sprawy różne.

12.  Zamknięcie obrad Komisji.

26 lutego 2021

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

              Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

  26 lutego 2021 o godzinie 12.30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 13/20 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24 listopada 2020 roku.

5.     Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie działania Prokuratury Rejonowej we Włocławku w 2020 roku.

6.     Informacja Komendanta Miejskiego  Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa  przeciwpożarowego o zagrożeniach pożarowych  i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym  powiatu za 2020 rok wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości  oraz ochrony bezpieczeństwa  obywateli i porządku publicznego dla miasta Włocławek i powiatu włocławskiego na lata 2019 – 2023 w części dotyczącej powiatu włocławskiego w 2020 roku.

7.     Sprawozdanie  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji

 „ Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020” za rok 2020.

8.     Raport roczny o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu włocławskiego  w 2020 roku  wraz z realizacją Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku  publicznego dla miasta Włocławek  powiatu włocławskiego na lata 2019 – 2023, w części dotyczącej powiatu włocławskiego w 2020 roku.

9.     Informacja Zarządu Powiatu o udzielonych dotacjach dla Ochotniczych Straży Pożarnych , Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku,  Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w roku 2020.

10.  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu włocławskiego za 2020 r. wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  dla miasta Włocławek i powiatu włocławskiego na lata 2019 – 2023 w części dotyczącej powiatu włocławskiego w 2020 roku.

11.  Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu we Włocławku  w 2020 roku.

12.  Sprawy różne.

13.  Zamknięcie obrad Komisji.

 

28 stycznia 2021

Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych

W tym roku obchodzimy XV Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest on w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ