Archiwum
Poprzednia wersja strony

Kalendarz wydarzeń« wstecz

05 marca 2024
12:00

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 5 marca 2024 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 26/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 grudnia 2023 r.

5)     Zapoznanie z protokołem nr 32/23 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu 11 grudnia 2023 r.

6)     Sprawozdanie z planu pracy i kontroli komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku za rok 2023.

7)     Ustalenie zakresu kontroli zadań z zakresu komunikacji.

8)     Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.

9)     Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

 

        Przewodniczący

     Komisji Rewizyjnej

      Barbara Wałęsa     

26 lutego 2024
14:00

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  26 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 31/23 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  27 listopada  2023 roku.

5.     Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek  na prawach  powiatu  i Powiatu  Włocławskiego za 2023  rok.

6.     Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o zagrożeniach pożarowych i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym powiatu za 2023 rok wraz z realizacją Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony

 bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu  Włocławskiego na lata 2019-2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego.

7.     Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2027 za rok 2023.

8.     Informacja  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z wykorzystania środków Funduszu Pracy za rok 2023.

9.     Informacja  Komendanta Miejskiego Policji z działalności za rok 2023, w tym informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Włocławskiego w 2023 roku wraz z realizacją Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2023 r.

10.  Informacja o udzielonych dotacjach dla ochotniczych straży pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w roku 2023.

11.  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2023 rok wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2023 r.

12.  Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku w 2023 roku.

13.  Sprawy różne

14.  Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                                                           Administracji, Bezpieczeństwa

                                                                                                            i Porządku Publicznego

                                                                                                             Mariusz Bladoszewski

 

 

 

30 stycznia 2024
12:00

LXII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 23 stycznia 2024 roku

 

 

ZAB.0002.1.2024

 

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołane na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławku.

 

W załączeniu uchwała Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 stycznia 2024 r.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

 

ZAB.0025.6.2024                                                                                    

 

Uchwała Nr 908/24

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 23 stycznia 2024 r.


w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu we Włocławku

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z  2022 r. poz. 1526,  2023 r. poz. 572), uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Zarząd Powiatu wnosi o zwołanie sesji Rady Powiatu we Włocławku w trybie określonym w powołanym na wstępie przepisie ustawy.

2. Porządek obrad sesji oraz projekty uchwał Rady Powiatu stanowią załączniki do uchwały.
 
§ 2. Przewodniczący Zarządu Powiatu przekaże niniejszą uchwałę Przewodniczącemu Rady Powiatu we Włocławku w dniu jej podjęcia.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2024 r.


 
                                                                        Zarząd Powiatu w składzie:

                                                                      1.    Roman Gołębiewski 
                                                                      2.    Jan Ambrożewicz       
                                                                      3.    Agata Marta Wojtkowska  
                                                                      4.    Jacek Roman Jabłoński  
                                                                      5.    Grzegorz Śledziński

 

Uzasadnienie

      

          Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) na wniosek zarządu powiatu przewodniczący rady powiatu obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

           Potrzeba zwołania sesji wynika z faktu trwających procedur przetargowych i konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania, które będzie dofinansowane ze środków zewnętrznych.

  Ponadto należy dokonać zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kontynuacji zadań realizowanych w roku bieżącym w jednostkach organizacyjnych powiatu.

           Pozostałe zmiany mają wpływ na prawidłowe prowadzenie bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego we Włocławku.

W powyższej sytuacji koniecznym jest wystąpienie przez Zarząd Powiatu we Włocławku z wnioskiem o zwołanie sesji i podjęcie przedmiotowych uchwał. Porządek obrad LXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1.     Otwarcie obrad LXII Sesji Rady Powiatu.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.     Przyjęcie protokołu nr LXI/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

5.     Sprawozdanie Zarządu Powiatu z jego działalności w okresie od dnia 19 grudnia 2023 r. do dnia 22 stycznia 2024 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu

Powiatu za okres od dnia 23 stycznia 2024 r. do dnia sesji.

 

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024-2040.

 

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.

 

8.     Oświadczenia radnych.

9.     Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Powiatu.

 

 

 

 

 

28 grudnia 2023
12:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.  

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 27/23 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 listopada 2023 r.

5)     Informacja dotycząca realizacji zadania pod nazwą: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

6)     Sprawy różne.

7)     Zamknięcie obrad Komisji.

 

20 grudnia 2023
14:00

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  20 grudnia  2023 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 31/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 28 listopada  2023 roku.

5.      Informacja w sprawie  realizacji zadania pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

6.      Informacja na temat bieżącej płynności finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na dzień 31.10.2023 roku.

7.      Sprawy różne.

8.      Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Ewa Kończyńska

 

12 grudnia 2023

LXI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 12 grudnia 2023 roku

 

 

ZAB.0002.12.2023

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2023 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad LXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku

 

1)      Otwarcie obrad LXI Sesji Rady Powiatu.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)      Przyjęcie protokołu nr LX/23 z dnia 9 listopada 2023 roku.

5)      Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 9 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia sesji.

6)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024- 2040:

a)    przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040,

b)   przedstawienie opinii komisji,

c)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (uchwała Nr 4/WPF/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego),

d)   dyskusja,

e)    głosowanie.

7)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2024 rok:

a)    przedstawienie projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024,

b)   przedstawienie opinii komisji,

c)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (uchwała Nr 4/P/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego na rok 2024, uchwała Nr 3/Dpr/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego na 2024 rok),

d)   dyskusja,

e)    głosowanie.

8)      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

9)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu zapobiegania przestępczości  oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2024 - 2028 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego.  

10)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

11)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

12)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

13)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

14)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

15)  Rozstrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

16)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

17)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

18)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

19)  Oświadczenia radnych.

20)  Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Powiatu.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

 

         Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

 

11 grudnia 2023
11:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 31/23 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 28 listopada 2023 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

6.     Informacja w zakresie wykorzystania środków zewnętrznych w celu podniesienia efektywności kształcenia – udział w projektach unijnych w roku szkolnym 2022/2023.

7.     Informacja o wynikach rekrutacji z uwzględnieniem liczby uczniów zamieszkałych poza powiatem włocławskim.

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji.

                                                                                                               

                                         

 

                                                    

05 grudnia 2023
12:00

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Komisji.

2) Stwierdzenie quorum.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu nr 25/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 września 2023 r. 5) Zapoznanie z protokołami z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej:

a) Nr 30/23 z dnia 21 września 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach,

b) Nr 31/23 z dnia 21 września 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie.

6) Ustalenie zakresu kontroli udzielonych w I półroczu 2023 r. dotacji.

7) Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.

8) Opracowanie projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.

9) Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjne
Barbara Wałęsa

29 listopada 2023
9:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku o godzinie 9:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 35/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 września 2023 r.
5)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040. 
6)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024. 
7)    Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków i opinii przedłożonych przez stałe komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024. 
8)    Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu włocławskiego za III kwartał 2023 r.
9)    Opracowanie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.
10)    Sprawy różne.
11)    Zamknięcie obrad Komisji.


Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Włodzimierz Bogdan Kaczmarek

29 listopada 2023
8:00

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  29 listopada 2023 roku o godzinie 8:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro). 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu nr 27/23 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 25 października  2023 roku.

5. Informacja z realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

6. Informacja dotycząca zasad pozyskiwania zwierzyny łownej oraz zwalczania wścieklizny występującej u zwierząt dzikich. 

7. Analiza i wyrażenie  opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata  2024 – 2040. 

8. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2024 rok. 

9. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024. 

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad Komisji. 

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wojciech Rudziński

28 listopada 2023
13:00

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

nformuję, że posiedzenie Komisji  Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku, odbędzie się w dniu  28 listopada 2023 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro). 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu nr 30/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 19 października  2023 roku.

5.Analiza i wyrażenie  opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata  2024 – 2040. 

6.Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2024 rok. 

7.Opracowanie projektu planu pracy Komisji  Zdrowia i Spraw Społecznych na 2024 rok. 

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie obrad Komisji. 

 

 

Przewodniczący Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

Ewa Kończyńska

 

28 listopada 2023
10:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  28 listopada  2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro). 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad Komisji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu nr 30/23 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 30 października 2023 roku.

5.Analiza i wyrażenie  opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata  2024 – 2040. 

6.Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2024 rok. 

7.Opracowanie projektu planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2024.

8.Sprawy różne. 

9.Zamknięcie obrad Komisji.

 

Przewodniczący Komisji

Edukacji, Kultury i Sportu

Karol Matusiak

27 listopada 2023
15:00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  27 listopada  2023 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).
          Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad Komisji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu nr 16/23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 24 października 2023 roku.
5.    Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
6.    Sprawy różne.
7.    Zamknięcie obrad Komisji.


Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Tomasz Jezierski

27 listopada 2023
13:30

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  27 listopada  2023 roku o godzinie 13:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad Komisji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu nr 30/23 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  22 września  2023 roku.
5.    Analiza i wyrażenie  opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata  2024 – 2040.
6.    Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2024 rok.
7.    Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały  w sprawie programu zapobiegania  przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2028 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego.
8.    Opracowanie projektu planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2024.
9.    Sprawy różne
10.    Zamknięcie obrad Komisji. 


Przewodniczący Komisji
Administracji, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
Mariusz Bladoszewski

24 listopada 2023
12:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.   

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 26/23 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 listopada 2023 r.
5)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na 2024 r. i lata następne.
6)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024. 
7)    Opracowanie projektu planu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2024.
8)    Zamknięcie obrad Komisji.


Przewodniczący Komisji  
Infrastruktury i Rozwoju
Bogdan Domżalski

14 listopada 2023
8:30

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  14 listopada 2023 r. o godzinie 8:30. Spotkanie, przed wyjazdem, odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).  

 

Porządek obrad:

I część:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 25/23 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 września 2023 r.

5)     Zamknięcie obrad Komisji.

II część:

Objazd inwestycji drogowych prowadzonych przez powiat.

 

 

09 listopada 2023
12:00

LX Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 2 listopada 2023 roku

 

 

ZAB.0002.11.2023

 

ZAWIADOMIENIE

           Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LX Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad LX Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1)     Otwarcie obrad LX Sesji Rady Powiatu.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)     Przyjęcie protokołu nr LIX/23 z dnia 12 października 2023 roku.

5)     Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 12 października 2023 r. do 26 października  2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 27 października 2023 r. do dnia sesji.

6)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.

7)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

8)     Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolonym 2022/2023 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Włocławski.

9)     Oświadczenia radnych.

10) Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Powiatu.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                              Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

30 października 2023
10:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 30 października 2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 29/23 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 9 października 2023 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie utworzenia dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych i zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.

6.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „ Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

7.     Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach i placówkach  prowadzonych przez Powiat Włocławski.

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji.

25 października 2023
13:00

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 25 października 2023 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 26/23 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 20 września 2023 roku.

5.     Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  na temat dostępności środków finansowych (w tym UE) w zakresie modernizacji, rozwoju i produkcji gospodarstw rolnych ( w tym również informację o bieżących naborach i harmonogramie planowanych naborów wniosków).

6.     Sprawozdanie z realizacji wypłat płatności obszarowych, płatności za tzw. zazielenienie, innych płatności dodatkowych oraz nadzwyczajnych w tym płatności klęskowych na terenie powiatu włocławskiego.

7.     Sprawy różne.

8.     Zamknięcie obrad Komisji.

24 października 2023
16:00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 24 października 2023 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

          Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 15/23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 10 sierpnia 2023 roku.

5.     Rozpatrzenie petycji w sprawie ustanowienia strefy ciszy na jeziorze Szczytnowskim.

6.     Sprawy różne.

7.     Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

 

19 października 2023
13:30

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  19 października 2023 roku o godzinie 13:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

 

4.     Przyjęcie protokołu nr 29/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 14 lipca 2023 roku.

5.     Informacja o aktualnej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ze szczególnym uwzględnieniem opieki specjalistycznej, stanu kolejek do poradni, okresu oczekiwania na przyjęcie do poradni i planowanego leczenia.

6.     Informacja na temat realizacji zadań rzeczowych realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z  uwzględnieniem kosztów i sposobu funkcjonowania Zespołu w 2022 r.

7.     Informacja Starosty Włocławskiego dotycząca  ilości i zakresu działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie Powiatu Włocławskiego. 

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

12 października 2023
12:00

LIX Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 6 października 2023 roku

 

 

ZAB.0002.10.2023

 

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 12 października 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołane na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad LIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1.     Otwarcie obrad LIX Sesji Rady Powiatu.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.     Przyjęcie protokołu nr LVIII/23 z dnia 28 września 2023 roku.

5.     Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 29 września 2023 r. do dnia sesji.

 

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023-2040.

 

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

 

8.     Informacja Starosty Włocławskiego uwzględniająca wyniki analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych w każdym roku przez osoby do tego zobowiązane za rok miniony oraz analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych w ciągu roku, w innych terminach, z związku ze zdarzeniami, z których wynika obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego.

9.     Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2023 r. przez radnych Rady Powiatu we Włocławku. 

10.  Oświadczenia radnych.

11.  Zamknięcie obrad LIX Sesji Rady Powiatu.

 

09 października 2023
10:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  9 października  2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 28/23 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 14 lipca 2023 roku.

5.     Informacja w sprawie udzielonych dotacji w zakresie sportu w roku 2022.

6.     Informacja z realizacji programu doradztwa zawodowego i jego efektywności w szkołach prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2022/2023.

7.     Zapoznanie się z pismem z dnia 1 sierpnia 2023 roku z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wraz z projektem uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji.

28 września 2023
12:00

Sesja LVIII Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 21 września 2023 roku

 

 

ZAB.0002.9.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

    Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 28 września 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1) Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu.

2) Stwierdzenie quorum.

3) Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany.  

4) Przyjęcie protokołu nr LVII/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku.

5) Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 31 sierpnia 2023 r. do 13 września 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 14 września 2023 r. do dnia sesji.

6) Sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2022 na terenie Powiatu Włocławskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne:

a) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Aleksandrowie Kujawskim na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2022;

b) Sprawozdawanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Gostyninie na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2022;

c) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Inowrocławiu na obszarze powiatu włocławskiego na rok 2022;

d) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodnego w Kole na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2022;

e) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Kutnie na obszarze powiatu włocławskiego za 2022 rok;

f) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny we Włocławku na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2022.

7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Kujawy 2035.

8) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040.

9) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

10) Oświadczenia radnych.

11) Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu.

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

 

 

  Przewodniczący Rady 

                                                                         Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

22 września 2023

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 22 września 2023 roku o godzinie 12:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro). 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu nr 29/23 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  11 lipca  2023 roku.

5. Informacja o realizacji w 2022 roku programów finansowych ze środków pozabudżetowych i ich efektów rzeczowych związanych z aktywizacją bezrobotnych i ograniczeniem bezrobocia. 

6. Informacja Starosty Włocławskiego o udziale i pracach przedstawicieli Powiatu Włocławskiego w związkach i stowarzyszeniach. 

7. Informacja Starosty Włocławskiego dotycząca postępowań administracyjnych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w 2022 r. w tym odwołań od rozstrzygnięć podejmowanych  w toku postępowań administracyjnych. 

8. Informacja Starosty Włocławskiego z realizacji przez Powiat Włocławski w 2022 roku zadania zleconego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i funkcjonowania punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

9. Sprawy różne

10. Zamknięcie obrad Komisji.

 

21 września 2023

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  21 września 2023 roku o godzinie 14:30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28. 

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Komisji.

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu nr 34/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 4 lipca 2023 r.

5) Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za II kwartał 2023 roku.

6) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040.

7) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023. 

8) Sprawy różne.

9) Zamknięcie obrad Komisji.

 

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

Włodzimierz Bogdan Kaczmarek

 

21 września 2023

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  21 września 2023 r. o godzinie 13:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.   

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Komisji.

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu nr 24/23 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2023 r.

5) Informacja w sprawie realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Włocławskiego.

6) Informacja o wydanych pozwoleniach i przyjętych zgłoszeniach za I półrocze 2023 r. 

7) Informacja na temat gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Włocławskiego. 

8) Sprawy różne.

9) Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji  

Infrastruktury i Rozwoju

Bogdan Domżalski

 

 

20 września 2023

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  20 września 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro). 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu nr 25/23 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 11 lipca 2023 roku.

5. Informacja z realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii ze szczególnym uwzględnieniem procesów informatyzacji. 

6. Sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2022 na terenie Powiatu Włocławskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne:

a) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny  w Aleksandrowie Kujawskim  na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2022. 

b) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny  w Gostyninie na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2022. 

c) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Inowrocławiu na obszarze  powiatu włocławskiego na rok 2022. 

d) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Kole na obszarze  powiatu włocławskiego za rok 2022. 

e) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Kutnie na obszarze  powiatu włocławskiego za rok 2022. 

f) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny we Włocławku na obszarze  powiatu włocławskiego za rok 2022. 

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad Komisji.

10 września 2023

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Grabkowie

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Grabkowie
07 września 2023

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku, odbędzie się w dniu 7 września 2023 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

Porządek obrad:

1)Otwarcie obrad Komisji.

2)Stwierdzenie quorum. 

3)Przyjęcie porządku obrad.

4)Przyjęcie protokołu nr 24/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2023 r.

5)Zapoznanie z protokołami z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej:

a)Nr 28/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu,

b)Nr 29/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie. 

6)Ustalenie zakresu kontroli:

a)w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach,

b)w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie.

7)Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli. 

8)Sprawy różne.

9)Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej

Barbara Wałęsa      

 

30 sierpnia 2023
12:00

LVII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

 

 Włocławek, dnia 25 sierpnia 2023 roku

ZAB.0002.8.2023

ZAWIADOMIENIE

Na   podstawie   art.   15   ust.   7   ustawy   o   samorządzie   powiatowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 poz. 1310) zawiadamiam, że w   dniu  30   sierpnia   2023   r.   o godzinie   12:00 w siedzibie   Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołane na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławku. 

Informacja związana z ochroną danych osobowych Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), obrady rady powiat  są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego  (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/ ) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.   Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki 

 

Porządek obrad LVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku 

1.Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Powiatu.

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany.  

4.Przyjęcie protokołu nr LVI/23 z dnia 21 lipca 2023 roku.

5.Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 22 lipca 2023 r. do dnia 24 sierpnia 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 25 sierpnia 2023 r. do dnia sesji.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023-2040.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Władysława Reymonta Branżowej Szkole I st. w Chodczu, Branżowej Szkole II st. w Chodczu, Technikum w Chodczu, Szkole Policealnej w Chodczu oraz Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu.

9.Oświadczenia radnych.

10.Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Powiatu. 

 

10 sierpnia 2023
15:00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  10  sierpnia  2023 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

         Porządek obrad

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 14/23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 1 sierpnia 2023 roku.

5.     Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Włocławskiego.

6.     Sprawy różne.

7.     Zamknięcie obrad Komisji.

01 sierpnia 2023
16:00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2023 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

          Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 13/23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 22  lutego  2023 roku.

5.     Rozpatrzenie Skargi na działalność Starosty Włocławskiego.

6.     Sprawy różne.

7.     Zamknięcie obrad Komisji.

21 lipca 2023
9:00

LVI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 14 lipca 2023 roku

 

 

ZAB.0002.7.2023

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

          Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2023 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad LVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1)    Otwarcie obrad LVI Sesji Rady Powiatu.

2)    Stwierdzenie quorum.

3)    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)    Przyjęcie protokołu nr LV/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku.

5)    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 21 czerwca 2023 r. do 6 lipca 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 7 lipca 2023 r. do dnia sesji.

6)    Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie działania Prokuratury Rejonowej we Włocławku w 2022 roku.

7)    Informacja o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko – pomorskiego przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2022 roku.

8)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.

9)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Centrum Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na zbycie nieruchomości.

10)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kowalu.

11)  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

12)  Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z działalności jednostki za rok 2022.

13)  Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w 2022 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

14)      Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu włocławskiego za rok 2022.

15)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu oraz szkołom wchodzącym w jego skład.

16)      Sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu współpracy powiatu włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

17)      Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu we Włocławku  w 2022 roku.

18)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania wysokości diet oraz ich wypłaty.

19)      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej plany pracy komisji Rady Powiatu we Włocławku.

20)      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.  

21)      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

22)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu we Włocławku.

23)      Apel Rady Powiatu we Włocławku w sprawie wsparcia i ochrony rolników dotkniętych brakiem płatności za dostarczone płody rolne.

24)      Oświadczenia radnych.

25)      Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Powiatu.

14 lipca 2023
9:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  14  lipca 2023 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 27/23 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 4 lipca 2023 roku.

5.      Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu  i szkołom wchodzących  w jego skład.

6.      Sprawy różne.

7.      Zamknięcie obrad Komisji.

11 lipca 2023
11:30

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 11 lipca 2023 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 24/23 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2023 roku.

5.     Raport z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy za 2022 rok na terenie Powiatu Włocławskiego.

6.     Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu  dla powiatu  za rok 2022.

7.     Informacja o wykorzystaniu przez Gminne Spółki Wodne z terenu Powiatu Włocławskiego dotacji podmiotowych z różnych źródeł na realizację prac konserwacyjnych, napraw urządzeń i obiektów melioracyjnych za rok 2022 oraz z realizacji zadań wynikających z nadzoru starosty nad spółkami wodnymi lokalne partnerstwo wodne.

8.     Informacja z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i zadań wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym.

9.     Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

 

11 lipca 2023
10:30

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 11 lipca 2023 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 28/23 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  28 czerwca  2023 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania wysokości diet oraz ich wypłaty.

6.     Sprawy różne

7.     Zamknięcie obrad Komisji.

04 lipca 2023
12:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku