Archiwum
Poprzednia wersja strony

Kalendarz wydarzeń« wstecz

14 października 2021
9:30

XXXIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

 

1.      Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.      Przyjęcie protokołu nr XXXII/21 z dnia 30 września 2021 roku.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 1 października 2021 r. do 12 października 2021 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 13 października 2021 r. do dnia sesji.

6.       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021. 

7.      Oświadczenia radnych.

8.      Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu.

 

06 października 2021

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku, odbędzie się w dniu 6 października  2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 15/21 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 22 lipca 2021 roku.

5.      Informacja Zarządu Powiatu z realizacji bieżących zadań z zakresu geodezji i kartografii ze szczególnym uwzględnieniem procesów informatyzacji.

6.      Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na temat dostępności środków Unii Europejskiej w zakresie modernizacji, rozwoju i produkcji gospodarstw rolnych.

7.      Sprawozdanie z realizacji wypłat płatności obszarowych, ONW, rolnośrodowiskowych na terenie powiatu włocławskiegSprawy różne.

8.      Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji. 

 

28 września 2021

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, iż posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku 
odbędzie się w dniu 28 września 2021 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu 17/21 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2021 r.

5.      Informacja z realizacji programów z udziałem szkół powiatu włocławskiego w roku szkolnym 2020/2021 z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

6.      Informacja Zarządu Powiatu z udzielonych dotacji w zakresie sportu w roku 2020.

7.      Sprawy różne.

8.      Zamknięcie obrad Komisji.

22 września 2021

Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku, odbędzie się w dniu  22 września 2021 roku o godzinie 1400 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 21/21 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 28 czerwca 2021 r.

5)      Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Powiatu Włocławskiego.

6)      Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu  wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028.

7)      Sprawy różne.

8)      Zamknięcie obrad Komisji.

 

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

Włodzimierz Bogdan Kaczmarek

 

 

21 września 2021

Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju odbędzie się w dniu  21 września 2021 r. o godzinie 14:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.   

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 15/21 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2021 r.

5)      Informacja Zarządu Powiatu dotycząca realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Włocławskiego. 

6)      Informacja Starosty Włocławskiego z realizacji zadań z zakresu budownictwa w 2021 r.

7)      Sprawy różne.

8)      Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Infrastruktury i Rozwoju

      Bogdan Domżalski

 

15 września 2021

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Informuję, iż posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku publicznego odbędzie się w dniu 14 września 2021 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 16/21 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 maja 2021 roku.

5.      Analiza informacji Zarządu Powiatu o realizacji w 2020 roku programów finansowanych ze środków pozabudżetowych i ich efektów rzeczowych związanych z aktywizacją bezrobotnych i ograniczeniem bezrobocia.

6.      Informacja Zarządu Powiatu o udziale i pracach przedstawicieli powiatu włocławskiego w związkach i stowarzyszeniach.

7.      Informacja Starosty Włocławskiego dotycząca postępowań administracyjnych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w 2020 r., w tym odwołań od rozstrzygnięć podejmowanych w toku postępowań administracyjnych.

8.      Informacja Starosty Włocławskiego z realizacji przez Powiat Włocławski w 2020 roku zadania zleconego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i funkcjonowania punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

9.      Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

12 września 2021

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne Boniewo 2021

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne Boniewo 2021
09 września 2021

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 9 września 2021 roku o godzinie 14:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

  Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr  16/21  z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 24 czerwca 2021 roku.

5.     Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

6.     Informacja Zarządu Powiatu na temat realizacji zadań rzeczowych realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z uwzględnieniem kosztów i sposobu funkcjonowania działalności zespołu w 2020 roku.

7.     Informacja Starosty Włocławskiego dotycząca ilości i zakresu działań działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie Powiatu Włocławskiego.

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji.

08 września 2021

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 8 września 2021 roku o godzinie 1400 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 15/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2021 roku.

5)     Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za I półrocze 2021 r.

6)     Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu  wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028.

7)     Zapoznanie z protokołem z kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantrowicach.

8)     Ustalenie zakresu kontroli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubieniu Kuj. oraz w Lubrańcu.

9)     Wyznaczenie zespołów kontrolnych  do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli:

a)     w Poradni Psycholgiczno – Pedagogicznej w Lubieniu Kuj.,

b)    w Poradni Psycholgiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu,

c)     w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu,

d)    w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie,

e)     w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

f)      w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie.

10) Sprawy różne.

11) Zamknięcie obrad Komisji.

 

 Przewodniczący

 Komisji  Rewizyjnej

  Barbara Wałęsa      

29 lipca 2021

XXXI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku

 

1.     Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.     Przyjęcie protokołu nr XXX/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

5.     Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do 21 lipca 2021 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 22 lipca 2021 r. do dnia sesji.

6.     Sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2020 na terenie Powiatu Włocławskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne:

a)       Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Aleksandrowie Kujawskim na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2020;

b)      Sprawozdawanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Gostyninie na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2020;

c)       Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Inowrocławiu na obszarze powiatu  włocławskiego na rok 2020;

d)      Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodnego w Kole na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2020;

e)       Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Kutnie na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2020;

f)        Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny we Włocławku na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2020.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2020 r.

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie włocławskim na lata2021-2025.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie włocławskim na lata 2021-2025.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021. 

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Boniewo prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych 2021.

14.  Oświadczenia radnych.

15.  Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu.

 

22 lipca 2021

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w obradach Komisji, które odbędą się w dniu  22 lipca 2021 roku o godzinie 12.00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 14/21 z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  z dnia 24 czerwca 2021 roku.
 5. Podjęcie wniosku  w sprawie przekazania pisma (W organizacji ) Partia Przebudzeni Konsumenci do Zarządu Powiatu we Włocławku.
 6. Sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2020 na terenie Powiatu Włocławskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne:

a.       Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Aleksandrowie Kujawskim na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2020;

b.      Sprawozdawanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Gostyninie na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2020;

c.       Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Inowrocławiu na obszarze powiatu  włocławskiego na rok 2020;

d.      Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodnego w Kole na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2020;

e.      Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Kutnie na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2020;

f.        Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny we Włocławku na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2020.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad Komisji.
09 lipca 2021

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku

Na podstawie § 63 b ust. 1 Statutu Powiatu Włocławskiego zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku.

W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w obradach Komisji, które odbędą się w dniu  9 lipca 2021 roku o godzinie 08:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 7/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 30 marca 2021 roku.
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej wprowadzenia strefy ciszy na Jeziorze Ługowiska.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad Komisji.

 

30 czerwca 2021

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w obradach Komisji, które odbędą się w dniu  30 czerwca 2021 roku po sesji Rady Powiatu, w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu 16/21 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26  lutego 2021 roku.
 5. Informacja Zarządu Powiatu dotycząca kosztów prowadzenia szkół na podstawie danych z 2020 roku wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w roku 2020 na realizację zadań oświatowych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad Komisji.
30 czerwca 2021

XXX Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku:

1.      Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.      Przyjęcie protokołu nr XXIX/21 z dnia 21 maja 2021 roku.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 22 maja 2021 r. do 22 czerwca 2021 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia sesji.

6.      Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczania na terenie działania Prokuratury Rejonowej we Włocławku w 2020 roku.

7.      Informacja o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2020 r.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku przy ul. Szpitalnej 6A.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku przy ul. Łady 10.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021 – 2027.

11.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 Powiatu Włocławskiego.

12.  Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w 2020 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

13.  Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z działalności jednostki za rok 2020.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego w 2021 roku.

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość.

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu powiatu włocławskiego oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego.

18.  Oświadczenia radnych.

19.  Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu.

 

28 czerwca 2021

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Komisja Budżetu i Finansów – 28.06.2021 r. godz. 12:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 20/21 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7 maja 2021 r.
 5. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2020 r.
 6. Informacja Zarządu Powiatu w zakresie wydatkowania środków na zadania inwestycyjne i remontowe w 2020 roku z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.  
 7. Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2020 r.
 8. Analiza budżetu Powiatu Włocławskiego na 2021 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad Komisji.
24 czerwca 2021
14:00

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku, 24. 06. 2021r. godz. 14:00

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr  15/21  z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 7 maja 2021 roku.

5.     Sprawozdanie  Zarządu Powiatu z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2016 – 2025 za rok 2020.

6.     Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z działalności jednostki za rok 2020.

7.     Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w 2020 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

8.     Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2020 rok.

9.     Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

24 czerwca 2021

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we  Włocławku, 24. 06. 2021r. godz. 12:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 13/21 z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  z dnia 2 marca 2021 roku.
 5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności jednostki na obszarze Powiatu Włocławskiego za rok 2020.
 6. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla powiatu za rok 2020.
 7. Informacja o wykorzystaniu przez Gminne Spółki Wodne z terenu Powiatu Włocławskiego z dotacji podmiotowych z różnych źródeł na realizację prac konserwacyjnych, napraw urządzeń i obiektów melioracyjnych za rok 2020.
 8. Informacja Starosty Włocławskiego o realizacji zadań związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych.
 9. Rozpatrzenie wniosków zawartych w piśmie W organizacji – Partia Przebudzeni Konsumenci.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad Komisji.

 

08 czerwca 2021

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Komisja Infrastruktury i Rozwoju- 8.06.2021 r. godz. 13:00

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Komisji.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu nr 14/21 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 marca 2020 r.
5) Sprawozdanie z realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021.
6) Informacja Zarządu Powiatu na temat stanu technicznego sieci dróg powiatowych po okresie zimowym oraz zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych planowanych w 2021 r.
7) Informacja Zarządu Powiatu o postępie prac w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe – stan na dzień 10.05.2021 r.
8) Informacja Zarządu Powiatu na temat stanu obiektów stanowiących własność Powiatu Włocławskiego.
9) Informacja Zarządu Powiatu w zakresie wydatkowania środków na zadania inwestycyjne i remontowe w 2020 roku z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
10) Sprawy różne.
11) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury i Rozwoju
Bogdan Domżalski

21 maja 2021
12:00

XXIX Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 14 maja 2021 roku

 

ZAB.0002.4.2021

ZAWIADOMIENIE

 

        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.  z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2021 roku o godzinie  1200  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku:

1.    Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.    Przyjęcie protokołu nr XXVIII/21 z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 27 kwietnia 2021 r. do 13 maja 2021 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 14 maja 2021 r. do dnia sesji.

6.    Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego  za 2020 r.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2020 r.

8.    Raport o stanie Powiatu Włocławskiego za 2020 rok:

a.     debata,

b.    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.

9.    Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.  

10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego przyjętego przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 416/21 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r. oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. 

11. Przedstawienie Uchwały nr 13/S/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.

12. Przedstawienie uchwały nr 1/21 Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku z dnia 7 maja 2021 r.  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2020 r. 

13. Przedstawienie uchwały Nr 3/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Włocławskiego za 2020 rok.

14. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym  Powiatu  za rok 2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2020 r.

17. Oświadczenia radnych.

18. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu.

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) –  powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

 

        Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

21 maja 2021

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku  odbędzie się w dniu 21 maja 2021 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Komisji.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu nr 14/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2021 roku.
5) Ustalenie zakresu kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach.
6) Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.
7) Sprawy różne.
8) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Barbara Wałęsa

10 maja 2021

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

07 maja 2021

Komisja Budżetu i Finansów we Włocławku

07 maja 2021

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

07 maja 2021

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

03 maja 2021
15:00

Vivat Maj, 3 Maj w wykonaniu artystów Powiatu Włocławskiego

Vivat Maj, 3 Maj w wykonaniu artystów Powiatu Włocławskiego
27 kwietnia 2021
13:00

XXVIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

1.     Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.     Przyjęcie protokołu nr XXVII/21 z dnia 10 marca 2021 roku.

5.     Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 10 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 20 kwietnia 2021 r. do dnia sesji.

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Włocławskiego.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Powiat Włocławski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028.

9.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 2023.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.

12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągniecia dydaktyczno – wychowawcze.

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

19. Informacja Rady Powiatu we Włocławku o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

20. Oświadczenia radnych.

21. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu.

10 marca 2021
11.30

XXVII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

1.     Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.     Przyjęcie protokołu nr XXVI/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

5.     Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 22 stycznia 2021 r. do 2 marca 2021 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 3 marca 2021 r. do dnia sesji.

6.     Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w 2020 r.

7.     Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o zagrożeniach pożarowych i zabezpieczeniu powodziowym Powiatu Włocławskiego za 2020 rok wraz z realizacją Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2023” w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2020 roku.

8.     Stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Włocławskiego w  2020 roku.

9.   Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2020 r.

10. Informacja dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych ma lata 2016 – 2025 za rok 2020.

11. Sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2020. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Włocławski.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Lubraniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość.

21. Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

22. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

23. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

24. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

25. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

26. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

27. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

28. Sprawozdanie z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

29. Oświadczenia radnych.

30. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu.

03 marca 2021

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku  odbędzie się w dniu 3 marca 2021 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Komisji.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu nr 12/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2020 roku.
5) Sprawozdanie z planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
6) Zapoznanie z protokołem z kontroli:
a) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu,
b) w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej,
c) w Zespole Szkół im. św. Jana Pawła II w Kowalu,
d) w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku,
e) w Starostwie Powiatowym we Włocławku.
7) Ustalenie zakresu kontroli zadań z zakresu geodezji realizowanych przez powiat, poprzedzona informacją starosty.
8) Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.
9) Sprawy różne.
10) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Barbara Wałęsa

02 marca 2021

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we  Włocławku.

  2 marca  2021 roku o godzinie 10:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 12/20 z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  z dnia 24 listopada 2020 roku.

5.     Informacja Komendanta Społecznej Straży Rybackiej o działalności jednostki za 2020 rok.

6.     Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2020 rok.

7.     Informacja o działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w 2020 roku.

8.     Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Powiatu we Włocławku w 2020 r.

9.     Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

02 marca 2021

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku.

2 marca  2021 roku o godzinie 13:30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr  13/20  z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 24 listopada 2020 r.

5.      Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku o realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025 za rok 2020.

6.      Informacja Dyrektora SPZPS na temat kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2021 rok w porównaniu do 2020 roku.

7.      Informacja Dyrektora SPZPS na temat realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez SPZPS we Włocławku w 2020 roku.

8.      Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów  trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2020 rok.

9.      Informacja  Państwowego  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2020 rok wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego.

10.   Informacja o funkcjonowaniu bieżącej sytuacji finansowej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

11.   Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

12.   Sprawy różne.

13.  Zamknięcie obrad Komisji.

02 marca 2021

Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Stosownie do § 46 ust.1 Statutu Powiatu Włocławskiego zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  Rady Powiatu we Włocławku.

W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w obradach Komisji, które odbędą się w dniu  2 marca 2021 roku o godzinie 1200 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 18/20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25 listopada 2020 r.

5)      Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania  w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2020 r.

6)      Wyrażenie opinii  w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

7)      Informacja Zarządu Powiatu z udzielonych w 2020 r. dotacji,   tym z przeznaczeniem  na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

8)      Informacja Zarządu Powiatu o udzielonych  i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2020 r.

9)      Informacja Zarządu Powiatu na temat wielkości środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację działań inwestycyjnych oraz o działaniach podjętych przez Powiat Włocławski w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowych od podmiotów zewnętrznych w 2020 roku oraz plany i zamierzenia w tym zakresie z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

10)  Informacja Zarządu Powiatu z realizacji umów zawieranych przez Powiat Włocławski, z realizacji umów zleceń i umów o dzieło w 2020 r.

11)  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2020 r.

12)  Sprawy różne.

13)  Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

Włodzimierz Bogdan Kaczmarek

01 marca 2021

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, iż na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku, które odbędzie się  w dniu   1 marca 2021 roku o godzinie 1300 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 13/20 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 listopada  2020 r.

5)      Wyrażenie opinii  w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

6)      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach za rok 2020.

7)      Informacja Starosty Włocławskiego o realizacji zadań z zakresu komunikacji prowadzonych przez powiat w roku 2020.

8)      Informacja Zarządu Powiatu na temat wielkości środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację działań inwestycyjnych oraz o działaniach podjętych przez Powiat Włocławski w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowych od podmiotów zewnętrznych w 2020 roku oraz plany i zamierzenia w tym zakresie z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

9)      Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju w 2020 roku.

10)  Sprawy różne.

11)  Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Infrastruktury i Rozwoju

      Bogdan Domżalski

26 lutego 2021

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Komisja  Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku.

26 lutego  2021 roku o godzinie 9:30   w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu 15/20 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24  listopada 2020 r.

5.     Informacja Zarządu Powiatu dotycząca realizacji  zadań publicznych w zakresie kultury i sportu za rok 2020.

6.     Analiza planu sieci szkół powiatu ( baza, kierunki kształcenia, kadra ) na podstawie informacji Zarządu Powiatu.

7.     Informacja Zarządu Powiatu na temat realizacji w 2020r. zadań publicznych powiatu zleconych do realizacji w ramach konkursu ofert dla innych podmiotów  ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia dotacji udzielonych  w ramach drugiego otwartego konkursu ofert.

8.     Informacja Zarządu Powiatu o udzielonych  i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestrów zabytków na obszarze  Powiatu Włocławskiego  za rok 2020.

9.     Sprawozdanie z wysokości średnich  wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  za 2020 r.

10.  Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku w 2020 r.

11.  Sprawy różne.

12.  Zamknięcie obrad Komisji.

26 lutego 2021

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

              Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

  26 lutego 2021 o godzinie 12.30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 13/20 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24 listopada 2020 roku.

5.     Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie działania Prokuratury Rejonowej we Włocławku w 2020 roku.

6.     Informacja Komendanta Miejskiego  Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa  przeciwpożarowego o zagrożeniach pożarowych  i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym  powiatu za 2020 rok wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości  oraz ochrony bezpieczeństwa  obywateli i porządku publicznego dla miasta Włocławek i powiatu włocławskiego na lata 2019 – 2023 w części dotyczącej powiatu włocławskiego w 2020 roku.

7.     Sprawozdanie  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji

 „ Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020” za rok 2020.

8.     Raport roczny o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu włocławskiego  w 2020 roku  wraz z realizacją Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku  publicznego dla miasta Włocławek  powiatu włocławskiego na lata 2019 – 2023, w części dotyczącej powiatu włocławskiego w 2020 roku.

9.     Informacja Zarządu Powiatu o udzielonych dotacjach dla Ochotniczych Straży Pożarnych , Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku,  Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w roku 2020.

10.  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu włocławskiego za 2020 r. wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  dla miasta Włocławek i powiatu włocławskiego na lata 2019 – 2023 w części dotyczącej powiatu włocławskiego w 2020 roku.

11.  Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu we Włocławku  w 2020 roku.

12.  Sprawy różne.

13.  Zamknięcie obrad Komisji.

 

28 stycznia 2021

Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych

W tym roku obchodzimy XV Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest on w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ