Archiwum
Poprzednia wersja strony

Kalendarz wydarzeń« wstecz

28 września 2023
12:00

Sesja LVIII Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 21 września 2023 roku

 

 

ZAB.0002.9.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

    Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 28 września 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1) Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu.

2) Stwierdzenie quorum.

3) Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany.  

4) Przyjęcie protokołu nr LVII/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku.

5) Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 31 sierpnia 2023 r. do 13 września 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 14 września 2023 r. do dnia sesji.

6) Sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2022 na terenie Powiatu Włocławskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne:

a) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Aleksandrowie Kujawskim na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2022;

b) Sprawozdawanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Gostyninie na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2022;

c) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Inowrocławiu na obszarze powiatu włocławskiego na rok 2022;

d) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodnego w Kole na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2022;

e) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Kutnie na obszarze powiatu włocławskiego za 2022 rok;

f) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny we Włocławku na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2022.

7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Kujawy 2035.

8) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040.

9) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

10) Oświadczenia radnych.

11) Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu.

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

 

 

  Przewodniczący Rady 

                                                                         Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

22 września 2023

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 22 września 2023 roku o godzinie 12:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro). 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu nr 29/23 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  11 lipca  2023 roku.

5. Informacja o realizacji w 2022 roku programów finansowych ze środków pozabudżetowych i ich efektów rzeczowych związanych z aktywizacją bezrobotnych i ograniczeniem bezrobocia. 

6. Informacja Starosty Włocławskiego o udziale i pracach przedstawicieli Powiatu Włocławskiego w związkach i stowarzyszeniach. 

7. Informacja Starosty Włocławskiego dotycząca postępowań administracyjnych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w 2022 r. w tym odwołań od rozstrzygnięć podejmowanych  w toku postępowań administracyjnych. 

8. Informacja Starosty Włocławskiego z realizacji przez Powiat Włocławski w 2022 roku zadania zleconego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i funkcjonowania punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

9. Sprawy różne

10. Zamknięcie obrad Komisji.

 

21 września 2023

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  21 września 2023 roku o godzinie 14:30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28. 

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Komisji.

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu nr 34/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 4 lipca 2023 r.

5) Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za II kwartał 2023 roku.

6) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040.

7) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023. 

8) Sprawy różne.

9) Zamknięcie obrad Komisji.

 

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

Włodzimierz Bogdan Kaczmarek

 

21 września 2023

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  21 września 2023 r. o godzinie 13:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.   

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Komisji.

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu nr 24/23 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2023 r.

5) Informacja w sprawie realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Włocławskiego.

6) Informacja o wydanych pozwoleniach i przyjętych zgłoszeniach za I półrocze 2023 r. 

7) Informacja na temat gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Włocławskiego. 

8) Sprawy różne.

9) Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji  

Infrastruktury i Rozwoju

Bogdan Domżalski

 

 

20 września 2023

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  20 września 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro). 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu nr 25/23 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 11 lipca 2023 roku.

5. Informacja z realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii ze szczególnym uwzględnieniem procesów informatyzacji. 

6. Sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2022 na terenie Powiatu Włocławskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne:

a) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny  w Aleksandrowie Kujawskim  na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2022. 

b) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny  w Gostyninie na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2022. 

c) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Inowrocławiu na obszarze  powiatu włocławskiego na rok 2022. 

d) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Kole na obszarze  powiatu włocławskiego za rok 2022. 

e) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Kutnie na obszarze  powiatu włocławskiego za rok 2022. 

f) Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny we Włocławku na obszarze  powiatu włocławskiego za rok 2022. 

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad Komisji.

10 września 2023

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Grabkowie

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Grabkowie
07 września 2023

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku, odbędzie się w dniu 7 września 2023 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

Porządek obrad:

1)Otwarcie obrad Komisji.

2)Stwierdzenie quorum. 

3)Przyjęcie porządku obrad.

4)Przyjęcie protokołu nr 24/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2023 r.

5)Zapoznanie z protokołami z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej:

a)Nr 28/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu,

b)Nr 29/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie. 

6)Ustalenie zakresu kontroli:

a)w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach,

b)w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie.

7)Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli. 

8)Sprawy różne.

9)Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej

Barbara Wałęsa      

 

30 sierpnia 2023
12:00

LVII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

 

 Włocławek, dnia 25 sierpnia 2023 roku

ZAB.0002.8.2023

ZAWIADOMIENIE

Na   podstawie   art.   15   ust.   7   ustawy   o   samorządzie   powiatowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 poz. 1310) zawiadamiam, że w   dniu  30   sierpnia   2023   r.   o godzinie   12:00 w siedzibie   Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołane na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławku. 

Informacja związana z ochroną danych osobowych Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), obrady rady powiat  są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego  (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/ ) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.   Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki 

 

Porządek obrad LVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku 

1.Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Powiatu.

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany.  

4.Przyjęcie protokołu nr LVI/23 z dnia 21 lipca 2023 roku.

5.Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 22 lipca 2023 r. do dnia 24 sierpnia 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 25 sierpnia 2023 r. do dnia sesji.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023-2040.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Władysława Reymonta Branżowej Szkole I st. w Chodczu, Branżowej Szkole II st. w Chodczu, Technikum w Chodczu, Szkole Policealnej w Chodczu oraz Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu.

9.Oświadczenia radnych.

10.Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Powiatu. 

 

10 sierpnia 2023
15:00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  10  sierpnia  2023 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

         Porządek obrad

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 14/23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 1 sierpnia 2023 roku.

5.     Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Włocławskiego.

6.     Sprawy różne.

7.     Zamknięcie obrad Komisji.

01 sierpnia 2023
16:00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2023 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

          Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 13/23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 22  lutego  2023 roku.

5.     Rozpatrzenie Skargi na działalność Starosty Włocławskiego.

6.     Sprawy różne.

7.     Zamknięcie obrad Komisji.

21 lipca 2023
9:00

LVI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 14 lipca 2023 roku

 

 

ZAB.0002.7.2023

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

          Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2023 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad LVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1)    Otwarcie obrad LVI Sesji Rady Powiatu.

2)    Stwierdzenie quorum.

3)    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)    Przyjęcie protokołu nr LV/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku.

5)    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 21 czerwca 2023 r. do 6 lipca 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 7 lipca 2023 r. do dnia sesji.

6)    Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie działania Prokuratury Rejonowej we Włocławku w 2022 roku.

7)    Informacja o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko – pomorskiego przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2022 roku.

8)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.

9)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Centrum Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na zbycie nieruchomości.

10)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kowalu.

11)  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

12)  Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z działalności jednostki za rok 2022.

13)  Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w 2022 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

14)      Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu włocławskiego za rok 2022.

15)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu oraz szkołom wchodzącym w jego skład.

16)      Sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu współpracy powiatu włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

17)      Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu we Włocławku  w 2022 roku.

18)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania wysokości diet oraz ich wypłaty.

19)      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej plany pracy komisji Rady Powiatu we Włocławku.

20)      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.  

21)      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

22)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu we Włocławku.

23)      Apel Rady Powiatu we Włocławku w sprawie wsparcia i ochrony rolników dotkniętych brakiem płatności za dostarczone płody rolne.

24)      Oświadczenia radnych.

25)      Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Powiatu.

14 lipca 2023
9:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  14  lipca 2023 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Komisji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu nr 27/23 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 4 lipca 2023 roku.

5.      Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu  i szkołom wchodzących  w jego skład.

6.      Sprawy różne.

7.      Zamknięcie obrad Komisji.

11 lipca 2023
11:30

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 11 lipca 2023 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 24/23 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2023 roku.

5.     Raport z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy za 2022 rok na terenie Powiatu Włocławskiego.

6.     Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu  dla powiatu  za rok 2022.

7.     Informacja o wykorzystaniu przez Gminne Spółki Wodne z terenu Powiatu Włocławskiego dotacji podmiotowych z różnych źródeł na realizację prac konserwacyjnych, napraw urządzeń i obiektów melioracyjnych za rok 2022 oraz z realizacji zadań wynikających z nadzoru starosty nad spółkami wodnymi lokalne partnerstwo wodne.

8.     Informacja z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i zadań wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym.

9.     Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

 

11 lipca 2023
10:30

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 11 lipca 2023 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 28/23 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  28 czerwca  2023 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania wysokości diet oraz ich wypłaty.

6.     Sprawy różne

7.     Zamknięcie obrad Komisji.

04 lipca 2023
12:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

odbędzie się w dniu 4 lipca 2023 roku o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 33/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 maja 2023 r.

5)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.

6)     Informacja Zarządu Powiatu dotycząca analizy budżetu powiatu włocławskiego na 2023 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.

7)     Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na podstawie danych z 2022 r. wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w roku 2022 na realizację zadań oświatowych.

8)     Informacja z udzielonych w 2022 r. dotacjach, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

9)     Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

04 lipca 2023
10:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  4 lipca 2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu nr 26/23 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 22 lutego 2023 roku.

5. Informacja  Starosty Włocławskiego dotycząca realizacji zadań publicznych w zakresie kultury za rok 2022.

6. Informacja z realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Lubieniu Kujawskim ze szczególnym uwzględnieniem ilości opinii i orzeczeń  w roku szkolnym 2022/2023.

7.     Informacja z realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Lubrańcu ze szczególnym uwzględnieniem ilości opinii i orzeczeń  w roku szkolnym 2022/2023.

8.     Sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

9.     Informacja w sprawie kosztów prowadzenia szkół na podstawie danych z 2022 roku wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w roku 2023 na realizacje zadań oświatowych.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad Komisji.

29 czerwca 2023
14:00

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu  29 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 27/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 09 maja 2023 roku.

5.     Analiza i ocena projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 rok.

6.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie  projektu uchwały w sprawie  nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kowalu.

7.     Sprawy różne.

8.     Zamknięcie obrad Komisji.

28 czerwca 2023
10:00

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 27/23 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  9  maja 2023 roku.

5.     Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w sprawie rozdziału środków Funduszu Pracy na rok 2023.

6.     Sprawy różne

7.     Zamknięcie obrad Komisji.

27 czerwca 2023
9:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku, które odbędzie się w dniu  27 czerwca 2023 roku o godzinie  9:00   w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

I część:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 23/23 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 lutego 2023 r.

5)     Informacja na temat stanu obiektów stanowiących własność powiatu.

6)     Sprawozdanie z realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023.

7)     Informacja Zarządu Powiatu na temat stanu realizacji zadań drogowych na terenie Powiatu Włocławskiego oraz zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych planowanych w 2023 r.

8)     Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o postępie prac w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

9)     Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

II część:

Posiedzenie wyjazdowe dotyczące wizji terenów inwestycyjnych i stanu dróg powiatowych

21 czerwca 2023

LV Sesja Rady Powiatu we Włocławku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.  z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2023 roku o godzinie 10:30  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LV Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołane na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad LV Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1.      Otwarcie obrad LV Sesji Rady Powiatu.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.      Przyjęcie protokołu nr LIV/23 z dnia 17 maja 2023 roku.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 18 maja 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 16 czerwca 2023 r. do dnia sesji.

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023-2040.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

8.      Oświadczenia radnych.

9.      Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Powiatu.

 

17 maja 2023
12:30

LIV Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 10 maja 2023 roku

 

 

ZAB.0002.5.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

          Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2023 roku o godzinie 12:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad LIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1)    Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Powiatu.

2)    Stwierdzenie quorum.

3)    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)    Przyjęcie protokołu nr LIII/23 z dnia 25 kwietnia 2023 roku.

5)    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 25 kwietnia 2023 r. do 8 maja 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 9 maja 2023 r. do dnia sesji.

6)    Roczne sprawozdanie Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2022 r.

7)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.

8)    Raport o stanie Powiatu Włocławskiego za 2022 rok:

a)  debata,

b)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.

9)    Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.  

10)          Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego przyjętego przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 769/23 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. 

11)          Przedstawienie Uchwały nr 3/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok. 

12)  Przedstawienie uchwały nr 1/23 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2022 r. 

13)          Przedstawienie Uchwały Nr 3/Kr/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Włocławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.

14)  Informacja o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Powiatu Włocławskiego.

15)  Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy przez Powiat Włocławski za 2022 rok.

16)  Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym powiatu za rok 2022.

17)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.

18)  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.

19)      Oświadczenia radnych.

20)      Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Powiatu.

09 maja 2023
15:00

Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 9 maja 2023 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu nr 26/23 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 22 lutego 2023 roku.

5. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczania na terenie działania Prokuratury Rejonowej we Włocławku w 2022 roku. 

6. Informacja w zakresie realizacji projektu pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID - 19”.

7. Informacja Starosty Włocławskiego z realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego za 2022 rok. 

8. Raport o stanie powiatu włocławskiego za 2022 rok. 

9. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania. 

10. Informacja Starosty Włocławskiego o realizacji zadań  z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności i spraw obronnych na obszarze Powiatu Włocławskiego. 

11. Informacja Starosty Włocławskiego z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

12. Sprawy różne

13. Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji 

Administracji, Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego 

 

Mariusz Bladoszewski

 

09 maja 2023
13:30

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie  w dniu 9 maja 2023 roku o godzinie 13:30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 32/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 r.
5)    Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku.
6)    Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. 
7)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.
8)    Zapoznanie z Uchwałą nr 3/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok. 
9)    Informacja o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Powiatu Włocławskiego.
10)    Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy przez Powiat Włocławski za 2022 rok.
11)    Informacja Zarządu Powiatu z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za I kwartał 2023 r.
12)    Sprawy różne.
13)    Zamknięcie obrad Komisji.

09 maja 2023
12:00

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 9 maja 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad Komisji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu nr 26/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 23 lutego 2022 roku.

5. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na temat kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2023 rok w porównaniu do 2022 roku. 

6. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na temat realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez PCZ  – SPZPS  w 2023 roku. 

7. Informacja na temat bieżącej i perspektywicznej płynności finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w kontekście realizowanych kontraktów z NFZ w roku 2023.

8. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za rok 2022.

9. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za rok 2022. 

10. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z działalności jednostki za rok 2022.

11. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających  z powiatowej strategii  rozwiązywania problemów społecznych w powiecie włocławskim na lata 2016 – 2025 w roku 2022. 

12. Sprawozdanie z działalności  i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w 2022 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

13. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 powiatu włocławskiego. 

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Ewa Kończyńska

09 maja 2023
10:30

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 9 maja 2023 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).


Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 22/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 lutego 2023 r.
5)    Wyrażenie opinii w sprawie Rocznego sprawozdania Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za rok 2022.
6)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.
7)    Wyrażenie opinii w sprawie Raportu o stanie Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.
8)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.
9)    Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku.
10)    Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. 
11)    Wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.
12)    Zapoznanie z Uchwałą nr 3/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok. 
13)    Dyskusja na temat realizacji budżetu za rok 2022 z uwzględnieniem kryteriów: gospodarności, rzetelności i celowości, a także przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
14)    Opracowanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2022 r. 
15)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.
16)    Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu 22 marca 2023 r.
17)     Ustalenie zakresu kontroli:
a)    w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie,
b)    w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu.
18)    Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.
19)    Sprawy różne.
20)    Zamknięcie obrad Komisji.

25 kwietnia 2023
12:00

LIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 19 kwietnia 2023 roku

 

 

ZAB.0002.4.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

        Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołane na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławku.

 

W załączeniu uchwała Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 19 kwietnia 2023 r.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

 

        Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

24 kwietnia 2023
13:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 13:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 31/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 lutego 2023 r.

5)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2035.

6)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

7)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego w 2023 roku.

8)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Kowal prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego polegającego na organizacji Dożynek Powiatowych 2023.

9)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Miasta Kowal w roku 2023.

10) Sprawy różne.

11) Zamknięcie obrad Komisji.

29 marca 2023

LII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 22 marca 2023 roku

 

 

ZAB.0002.3.2023

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

        Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2023 r. o godzinie  12:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LII Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołane na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławku.

 

W załączeniu uchwała Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 22 marca 2023 r.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.     Przyjęcie protokołu nr LI/23 z dnia 3 marca 2023 roku.

5.     Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 3 marca 2023 r. do dnia 21 marca 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 22 marca 2023 r. do dnia sesji.

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w  Zespole Szkół  w  Kowalu  oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023-2035.

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

9.     Oświadczenia radnych.

10.  Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Powiatu.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

03 marca 2023
11:00

LI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia  24 lutego 2023 roku

 

ZAB.0002.2.2023

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 3 marca 2023 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LI Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad  LI Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1)    Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu.

2)    Stwierdzenie quorum.

3)    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)    Przyjęcie protokołu nr L/23 z dnia 16 stycznia 2023 roku.

5)    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 16 stycznia 2023 r. do 21 lutego 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia  22  lutego 2023 r. do dnia sesji.

6)    Stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Włocławskiego w 2022 roku.

7)    Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku za 2022 rok.

8)    Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok wraz z realizacją „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2023” w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2022 roku.

9)    Sprawozdanie z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021 – 2027” za rok 2022.

10)  Informacja dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025” za rok 2025.

11)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

12)  Informacja dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.  

13)  Sprawozdanie Starosty Włocławskiego i Prezydenta Miasta Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.

14)  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2035.

15)  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

16)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość.

17)  Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

18)  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

19)  Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

20)  Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

21)  Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

22)  Sprawozdanie z planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku za rok 2022.

23)  Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

24)  Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

25)  Oświadczenia radnych.

26)  Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Powiatu.

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

24 lutego 2023
8:30

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 24 lutego 2023 roku o godzinie 08:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 23/22 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada  2022 roku.

5.     Informacja Komendanta Społecznej Straży Rybackiej o działalności jednostki za 2022 rok.

6.     Informacja o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  we Włocławku za rok 2022.

7.     Informacja o działalności  Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w 2022 roku.

8.     Informacja z realizacji zadań wynikających z nadzoru  starosty nad gospodarką leśną.

9.     Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad Komisji.

24 lutego 2023
10:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 24 lutego 2023 roku o godzinie 10:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 30/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 13 stycznia 2023 r.
5)    Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.
6)    Informacja Starosty Włocławskiego o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2022 r.
7)    Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2035.
8)    Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.
9)    Informacja z realizacji umów i porozumień zawieranych przez Powiat Włocławski, z realizacji umów zleceń i umów o dzieło w 2022 r. 
10)    Sprawy różne.
11)    Zamknięcie obrad Komisji.

23 lutego 2023
13:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godzinie 13:00   w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.   

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 22/22 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 listopada 2022 r.
5)    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach za rok 2022.
6)    Informacja o realizacji zadań z zakresu komunikacji prowadzonych przez powiat w roku 2022.
7)    Informacja o działaniach podjętych przez Powiat Włocławski w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowania od podmiotów zewnętrznych w 2022 roku oraz plany i zamierzenia w tym zakresie z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
8)    Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku”.
9)    Informacja o wydanych pozwoleniach i przyjętych zgłoszeniach w 2022 r.
10)    Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku w 2022 r.
11)    Sprawy różne.
12)    Zamknięcie obrad Komisji.


23 lutego 2023
11:30

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 25/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 28 grudnia  2022 roku.

5.     Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku o realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  na lata 2016 – 2025  za rok 2022.

6.     Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego  Zespołu  Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.

7.     Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.

8.     Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

9.     Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

23 lutego 2023
11:00

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 24 (I piętro).

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 21/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 listopada 2022 r.
5)    Zapoznanie z protokołem nr 26/22 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 listopada 2022 r. 
6)    Ustalenie zakresu kontroli zadań z zakresu budownictwa.
7)    Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.
8)    Sprawozdanie z planu pracy i kontroli komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku za rok 2022.
9)    Sprawy różne.
10)    Zamknięcie obrad Komisji.

22 lutego 2023
13:00

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 25/23 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 26 stycznia 2023 roku.

5.     Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  we Włocławku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok wraz z realizacją  „ Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego  na lata 2019 – 2023” w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2022 roku.

6.     Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021 – 2027 za rok 2022.

7.     Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z wykorzystania  środków Funduszu Pracy za rok 2022.

8.     Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku za 2022 rok.

9.     Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Włocławskiego w 2022 roku.

10.  Informacja Starosty Włocławskiego o udzielonych dotacjach dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w roku 2022.

11.  Sprawy różne

12.  Zamknięcie obrad Komisji.

22 lutego 2023
12:30

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 12:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

          Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 12/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 16 września 2022 roku.

5.     Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

6.     Sprawy różne.

7.     Zamknięcie obrad Komisji.

22 lutego 2023
11:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 25/22 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 29 listopada 2022 roku.

5.     Informacja Starosty Włocławskiego w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu za rok 2022.

6.     Analiza planu sieci szkół powiatu (baza, kierunki, kształcenia, kadra), na podstawie informacji Starosty Włocławskiego.

7.     Informacja o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestrów zabytków  lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu  Włocławskiego za rok 2022.

8.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.

9.     Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad Komisji.

26 stycznia 2023
12:00

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku