Archiwum
Poprzednia wersja strony

Kalendarz wydarzeń« wstecz

17 maja 2023
12:30

LIV Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 10 maja 2023 roku

 

 

ZAB.0002.5.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

          Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2023 roku o godzinie 12:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad LIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1)    Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Powiatu.

2)    Stwierdzenie quorum.

3)    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)    Przyjęcie protokołu nr LIII/23 z dnia 25 kwietnia 2023 roku.

5)    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 25 kwietnia 2023 r. do 8 maja 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 9 maja 2023 r. do dnia sesji.

6)    Roczne sprawozdanie Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2022 r.

7)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.

8)    Raport o stanie Powiatu Włocławskiego za 2022 rok:

a)  debata,

b)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.

9)    Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.  

10)          Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego przyjętego przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 769/23 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. 

11)          Przedstawienie Uchwały nr 3/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok. 

12)  Przedstawienie uchwały nr 1/23 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2022 r. 

13)          Przedstawienie Uchwały Nr 3/Kr/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Włocławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.

14)  Informacja o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Powiatu Włocławskiego.

15)  Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy przez Powiat Włocławski za 2022 rok.

16)  Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym powiatu za rok 2022.

17)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.

18)  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.

19)      Oświadczenia radnych.

20)      Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Powiatu.

09 maja 2023
15:00

Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 9 maja 2023 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu nr 26/23 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 22 lutego 2023 roku.

5. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczania na terenie działania Prokuratury Rejonowej we Włocławku w 2022 roku. 

6. Informacja w zakresie realizacji projektu pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID - 19”.

7. Informacja Starosty Włocławskiego z realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego za 2022 rok. 

8. Raport o stanie powiatu włocławskiego za 2022 rok. 

9. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania. 

10. Informacja Starosty Włocławskiego o realizacji zadań  z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności i spraw obronnych na obszarze Powiatu Włocławskiego. 

11. Informacja Starosty Włocławskiego z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

12. Sprawy różne

13. Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji 

Administracji, Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego 

 

Mariusz Bladoszewski

 

09 maja 2023
13:30

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie  w dniu 9 maja 2023 roku o godzinie 13:30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 32/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 r.
5)    Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku.
6)    Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. 
7)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.
8)    Zapoznanie z Uchwałą nr 3/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok. 
9)    Informacja o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Powiatu Włocławskiego.
10)    Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy przez Powiat Włocławski za 2022 rok.
11)    Informacja Zarządu Powiatu z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za I kwartał 2023 r.
12)    Sprawy różne.
13)    Zamknięcie obrad Komisji.

09 maja 2023
12:00

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 9 maja 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad Komisji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu nr 26/23 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 23 lutego 2022 roku.

5. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na temat kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2023 rok w porównaniu do 2022 roku. 

6. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na temat realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez PCZ  – SPZPS  w 2023 roku. 

7. Informacja na temat bieżącej i perspektywicznej płynności finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w kontekście realizowanych kontraktów z NFZ w roku 2023.

8. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za rok 2022.

9. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za rok 2022. 

10. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z działalności jednostki za rok 2022.

11. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających  z powiatowej strategii  rozwiązywania problemów społecznych w powiecie włocławskim na lata 2016 – 2025 w roku 2022. 

12. Sprawozdanie z działalności  i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w 2022 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

13. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 powiatu włocławskiego. 

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Ewa Kończyńska

09 maja 2023
10:30

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 9 maja 2023 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).


Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 22/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 lutego 2023 r.
5)    Wyrażenie opinii w sprawie Rocznego sprawozdania Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za rok 2022.
6)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.
7)    Wyrażenie opinii w sprawie Raportu o stanie Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.
8)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.
9)    Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku.
10)    Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. 
11)    Wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.
12)    Zapoznanie z Uchwałą nr 3/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok. 
13)    Dyskusja na temat realizacji budżetu za rok 2022 z uwzględnieniem kryteriów: gospodarności, rzetelności i celowości, a także przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
14)    Opracowanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2022 r. 
15)    Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.
16)    Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu 22 marca 2023 r.
17)     Ustalenie zakresu kontroli:
a)    w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie,
b)    w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu.
18)    Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.
19)    Sprawy różne.
20)    Zamknięcie obrad Komisji.

25 kwietnia 2023
12:00

LIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 19 kwietnia 2023 roku

 

 

ZAB.0002.4.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

        Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołane na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławku.

 

W załączeniu uchwała Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 19 kwietnia 2023 r.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

 

        Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

24 kwietnia 2023
13:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 13:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 31/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 lutego 2023 r.

5)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2035.

6)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

7)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego w 2023 roku.

8)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Kowal prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego polegającego na organizacji Dożynek Powiatowych 2023.

9)     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Miasta Kowal w roku 2023.

10) Sprawy różne.

11) Zamknięcie obrad Komisji.

29 marca 2023

LII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 22 marca 2023 roku

 

 

ZAB.0002.3.2023

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

        Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2023 r. o godzinie  12:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LII Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołane na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławku.

 

W załączeniu uchwała Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 22 marca 2023 r.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.     Przyjęcie protokołu nr LI/23 z dnia 3 marca 2023 roku.

5.     Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 3 marca 2023 r. do dnia 21 marca 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 22 marca 2023 r. do dnia sesji.

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w  Zespole Szkół  w  Kowalu  oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023-2035.

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

9.     Oświadczenia radnych.

10.  Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Powiatu.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

03 marca 2023
11:00

LI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia  24 lutego 2023 roku

 

ZAB.0002.2.2023

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 3 marca 2023 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady LI Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad  LI Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1)    Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu.

2)    Stwierdzenie quorum.

3)    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)    Przyjęcie protokołu nr L/23 z dnia 16 stycznia 2023 roku.

5)    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 16 stycznia 2023 r. do 21 lutego 2023 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia  22  lutego 2023 r. do dnia sesji.

6)    Stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Włocławskiego w 2022 roku.

7)    Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku za 2022 rok.

8)    Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok wraz z realizacją „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2023” w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2022 roku.

9)    Sprawozdanie z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021 – 2027” za rok 2022.

10)  Informacja dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025” za rok 2025.

11)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

12)  Informacja dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.  

13)  Sprawozdanie Starosty Włocławskiego i Prezydenta Miasta Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.

14)  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2035.

15)  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

16)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość.

17)  Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

18)  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

19)  Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

20)  Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

21)  Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

22)  Sprawozdanie z planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku za rok 2022.

23)  Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

24)  Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

25)  Oświadczenia radnych.

26)  Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Powiatu.

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

24 lutego 2023
8:30

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 24 lutego 2023 roku o godzinie 08:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 23/22 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada  2022 roku.

5.     Informacja Komendanta Społecznej Straży Rybackiej o działalności jednostki za 2022 rok.

6.     Informacja o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  we Włocławku za rok 2022.

7.     Informacja o działalności  Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w 2022 roku.

8.     Informacja z realizacji zadań wynikających z nadzoru  starosty nad gospodarką leśną.

9.     Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad Komisji.

24 lutego 2023
10:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 24 lutego 2023 roku o godzinie 10:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 30/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 13 stycznia 2023 r.
5)    Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.
6)    Informacja Starosty Włocławskiego o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2022 r.
7)    Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2035.
8)    Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.
9)    Informacja z realizacji umów i porozumień zawieranych przez Powiat Włocławski, z realizacji umów zleceń i umów o dzieło w 2022 r. 
10)    Sprawy różne.
11)    Zamknięcie obrad Komisji.

23 lutego 2023
13:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godzinie 13:00   w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.   

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 22/22 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 listopada 2022 r.
5)    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach za rok 2022.
6)    Informacja o realizacji zadań z zakresu komunikacji prowadzonych przez powiat w roku 2022.
7)    Informacja o działaniach podjętych przez Powiat Włocławski w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowania od podmiotów zewnętrznych w 2022 roku oraz plany i zamierzenia w tym zakresie z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
8)    Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku”.
9)    Informacja o wydanych pozwoleniach i przyjętych zgłoszeniach w 2022 r.
10)    Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku w 2022 r.
11)    Sprawy różne.
12)    Zamknięcie obrad Komisji.


23 lutego 2023
11:30

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 25/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 28 grudnia  2022 roku.

5.     Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku o realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  na lata 2016 – 2025  za rok 2022.

6.     Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego  Zespołu  Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.

7.     Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.

8.     Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

9.     Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

23 lutego 2023
11:00

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 24 (I piętro).

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad Komisji.
2)    Stwierdzenie quorum.
3)    Przyjęcie porządku obrad.
4)    Przyjęcie protokołu nr 21/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 listopada 2022 r.
5)    Zapoznanie z protokołem nr 26/22 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 listopada 2022 r. 
6)    Ustalenie zakresu kontroli zadań z zakresu budownictwa.
7)    Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.
8)    Sprawozdanie z planu pracy i kontroli komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku za rok 2022.
9)    Sprawy różne.
10)    Zamknięcie obrad Komisji.

22 lutego 2023
13:00

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 25/23 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 26 stycznia 2023 roku.

5.     Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  we Włocławku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok wraz z realizacją  „ Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego  na lata 2019 – 2023” w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2022 roku.

6.     Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021 – 2027 za rok 2022.

7.     Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z wykorzystania  środków Funduszu Pracy za rok 2022.

8.     Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku za 2022 rok.

9.     Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Włocławskiego w 2022 roku.

10.  Informacja Starosty Włocławskiego o udzielonych dotacjach dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w roku 2022.

11.  Sprawy różne

12.  Zamknięcie obrad Komisji.

22 lutego 2023
12:30

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 12:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

          Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 12/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 16 września 2022 roku.

5.     Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

6.     Sprawy różne.

7.     Zamknięcie obrad Komisji.

22 lutego 2023
11:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 25/22 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 29 listopada 2022 roku.

5.     Informacja Starosty Włocławskiego w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu za rok 2022.

6.     Analiza planu sieci szkół powiatu (baza, kierunki, kształcenia, kadra), na podstawie informacji Starosty Włocławskiego.

7.     Informacja o udzielonych i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestrów zabytków  lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu  Włocławskiego za rok 2022.

8.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.

9.     Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad Komisji.

26 stycznia 2023
12:00

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 24/22 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 24 listopada  2022 roku.

5.     Sprawozdanie Starosty Włocławskiego i Prezydenta Miasta Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  dla Miasta Włocławek  na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.

6.     Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku.

7.     Sprawy różne.

8.     Zamknięcie obrad Komisji.

16 stycznia 2023
13:00

L Sesja Rady Powiatu we Włocławku

Włocławek, dnia 11 stycznia 2023 roku

 

 

ZAB.0002.1.2023

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r., poz. 4102 oraz z 2018 r. poz. 5391) zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2023 r. o godzinie  13:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady L Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołane na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławku.

 

W załączeniu uchwała Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 11 stycznia 2023 r.

 

 

Informacja związana z ochroną danych osobowych

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), obrady rady powiatu są transmitowane on-line i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są następnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego (http://bip.wloclawski.pl/) i na stronie internetowej powiatu (http://wloclawski.pl/) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każdy, kto wchodzi do sali obrad rady powiatu w celu udziału w obradach – czy to w charakterze uczestnika, czy też obserwatora (widza) – powinien liczyć się z możliwością ujawnienie swojego wizerunku w sieci i na nagraniu bez uzyskiwania na to jego zgody przez Administratora danych osobowych przetwarzających w starostwie.

 

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

13 stycznia 2023
12:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 13 stycznia 2023 roku o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28. 

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Komisji.

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu nr 29/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29 listopada 2022 r.

5) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2035.

6) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023. 

7) Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2022 roku

8) Sprawy różne.

9) Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

Włodzimierz Bogdan Kaczmarek

 

28 grudnia 2022
12:00

XLIX Sesja Rady Powiatu we Włocławku

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady XLIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

 

Porządek obrad XLIX Sesji Rady Powiatu we Włocławku:

1.    Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.    Przyjęcie protokołu nr XLVIII/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku.

5.    Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. i od dnia 21 grudnia 2022 r. do dnia sesji.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

10. Rozstrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

14. Oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu.

15 grudnia 2022
11:00

XLVIII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady XLVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku:

1.    Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4.    Przyjęcie protokołu nr XLVII/22 z dnia 9 listopada 2022 roku.

5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 9 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 30 listopada 2022 r. do dnia sesji.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023- 2038:

a)  przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038,

b)  przedstawienie opinii komisji,

c)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)  dyskusja,

e)  głosowanie.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2023 rok:

a)  przedstawienie projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023,

b)  przedstawienie opinii komisji,

c)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)  dyskusja,

e)  głosowanie.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia organizacji transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

9.    Oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu.

29 listopada 2022
9:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji  Edukacji, Kultury i  Sportu Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 24/22 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 28 października 2022 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.).

6.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11. 2022 r.).

7.     Opracowanie projektu planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku na 2023 rok.

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji.

29 listopada 2022
13:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 13:00  w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 28/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27 października 2022 r.

5)     Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 (materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.).

6)     Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.).

7)     Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wniosków i opinii przedłożonych przez stałe komisje dotyczące projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023. 

8)     Opracowanie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

9)     Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

29 listopada 2022
11:00

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 22/22 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 28 października  2022 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.).

6.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11. 2022 r.).

7.     Informacja Starosty Włocławskiego z realizacji zadań z zakresu ochrony Środowiska.

8.     Opracowanie projektu planu pracy  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku na 2023 rok.

9.     Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

 

25 listopada 2022
12:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. o godzinie 12:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.  

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 21/22 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 października 2022 r.

5)     Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038.

6)     Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

7)     Opracowanie projektu planu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

8)     Informacja Zarządu Powiatu na temat realizacji zadania: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

9)     Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

24 listopada 2022
14:00

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 23/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 2 listopada  2022 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.).

6.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11. 2022 r. ).

7.     Informacja Zarządu Powiatu na temat realizacji zadania p.n.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

8.     Opracowanie projektu planu pracy  Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku  na 2023 rok.

9.     Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

24 listopada 2022
12:00

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 ( III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 23/22 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia  27 października  2022 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2038 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11.2022 r.).

6.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 ( materiał wysłany pismem ZAB.0002.11.2022 z dnia 15.11. 2022 r.).

7.     Opracowanie projektu planu pracy  Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na 2023 rok.

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

09 listopada 2022
13:00

XLVII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 1310) zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2022 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędą się obrady XLVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

 

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku

1)    Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu.

2)    Stwierdzenie quorum.

3)    Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie jego zmiany. 

4)    Przyjęcie protokołu nr XLVI/22 z dnia 28 września 2022 roku.

5)    Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 28 września 2022 r. do 25 października 2022 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 26 października 2022 r. do dnia sesji.

6)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i nadania Statutu Powiatowemu Centrum Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

7)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg położonych na obszarze powiatu włocławskiego i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 r. 

8)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym, dla których organizatorem jest Powiat Włocławski oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

9)    Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2023 r. 

10)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Włocławskiego do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.

11)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

12)  Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Włocławski. 

13)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

14)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.

15)  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.

16)  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

17)  Informacja Starosty Włocławskiego uwzględniająca wyniki analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych w każdym roku przez osoby do tego zobowiązane za rok miniony oraz analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych w ciągu roku, w innych terminach, w związku ze zdarzeniami, z których wynika obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego.

18)  Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2022 r. przez radnych Rady Powiatu we Włocławku.

19)  Oświadczenia radnych.

20)  Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu.

09 listopada 2022

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 9 listopada 2022 roku po sesji rady powiatu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad Komisji.

2)     Stwierdzenie quorum.

3)     Przyjęcie porządku obrad.

4)     Przyjęcie protokołu nr 20/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 września 2022 r.

5)     Zapoznanie z protokołami z kontroli:

a)     w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku,

b)     w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu,

6)     Ustalenie zakresu kontroli w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej.

7)     Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.

8)     Opracowanie projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2023.

9)     Sprawy różne.

10) Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

 

02 listopada 2022
13:30

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 2 listopada 2022 roku  o godz. 13:30  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 22/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 9 września 2022 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i nadania Statutu Powiatowemu Centrum Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

6.     Sprawy różne.

7.     Zamknięcie obrad Komisji.

 

28 października 2022
12:30

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku  o godz. 12:30  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 21/22 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 6 września  2022 roku.

5.     Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2023 roku.

6.     Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Włocławku na temat płatności i wypłat środków rolnikom z terenu powiatu włocławskiego.

7.     Sprawozdanie z badań dotyczących pomiarów emisji hałasu do środowiska pochodzącego z obiektów pływających z napędem spalinowym pływających po Jeziorze Ługowiska.

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad Komisji.

 

28 października 2022
12:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku