Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Prawidłowe ustawienie stert i stogów

Prawidłowe ustawienie stert i stogów
Prawidłowe ustawienie stert i stogów

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PODCZAS  ZBIORU TRANSPORTU I SKŁADOWANIA PŁODÓW ROLNYCH 

Lato jest czasem wzmożonych prac polowych. Co roku notuje się wzrost liczby pożarów w gospodarstwach rolnych. Ich główną przyczyną są niebezpieczne zachowania ludzi, używanie otwartego ognia (palenie tytoniu) oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru, transportu
i składowania płodów rolnych.

Zgodnie z § 41. ust. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.), podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

1.   stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;

2.   stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;

3.   ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej
10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

4.   zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

5.   zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

6.   przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości
co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

7.   wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz
w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione (§ 41. ust. 2).

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m
od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione (§ 41. ust. 3).

W myśl § 42. ust. 1 strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury
5 000 m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości (§ 42. ust. 2):

1.   od budynków wykonanych z materiałów:

a.     palnych - 30 m;

b.     niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;

2.   od dróg publicznych i torów kolejowych  - 30 m;

3.   od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;

4.   od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;

5.   od lasów i terenów zalesionych - 100 m;

6.   między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe
- 30 m.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię
o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych (§ 42. ust. 2).

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę (§ 42. ust. 3).

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione (§ 43).

Ponadto zgodnie z § 32. ust. 5 cytowanego rozporządzenia miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą
o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób.

W związku z powyższym, mając na uwadze troskę o powszechne bezpieczeństwo pożarowe ludności, Starosta Włocławski  apeluje o przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów w czasie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ