Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 23 listopada w sprawie kalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1980) i § 2-3 rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie kwalifikacji wojskowej z 2022r (Dz.U. z 2022r. poz. 17) podaję się informację do publicznej wiadomości o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 roku

W okresie od dnia 4 kwietnia 2022 roku do dnia 8 lipca 2022 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kwalifikacja wojskowa.

Na terenie Powiatu Włocławskiego rozpocznie  się w dniu  9 maja 2022 roku a zakończy się w  dniu  2 czerwca 2022 roku.

 

Obowiązek stawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

 

  • mężczyzn urodzonych w 2003 roku tzw. ,,rocznik podstawowy”
  • mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej tzw. ,,roczniki starsze”.
  • osoby urodzone w latach 2001 - 2002 które:

            1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

            2)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  • Kobiety urodzone w latach 1998-2003,  posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienie się do kwalifikacji wojskowej(Dz.U. poz. 944);
  • Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 

 

  • osoby  stawiające do kwalifikacji wojskowej z terenu Powiatu Włocławskiego, obejmującego swym zasięgiem działania miasto Kowal, miasta i gminy: Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec oraz gminy: Boniewo, Baruchowo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie i Włocławek,  stawiają  się  w wyznaczonych dniach przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 we Włocławku.

            Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku, a zarazem prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej jest Starostwo Powiatowe we Włocławku ul. Cyganka 28 gdzie organizatorzy zapewniają właściwe warunki dla funkcjonowania Komisji.

                   Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają:

 

-    Wójtowi lub Burmistrzowi  - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli  stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wojskowemu komendantowi uzupełnień - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki   oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

 

Osoby które stawały już do kwalifikacji woskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają :

 

-      Wójtowi lub Burmistrzowi  - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli  stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było  możliwe, powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań   specjalistycznych  przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do  kwalifikacji  wojskowej, wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz  posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, która z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym wójta lub burmistrza, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego  ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, przedstawiając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Wójt lub Burmistrz wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed Wójtem lub Burmistrze, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed Wójtem lub Burmistrzem powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce tego pobytu.

Osoby podlegające  stawieniu do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące zgłaszają się do Wójta lub Burmistrza właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub Burmistrz wyznacza miejsce  i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Osoby  podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej  na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt. 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2018r poz. 2096 ze zm.)

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscy wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed Wójtem, Burmistrzem przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, nie stawią się do pracowni psychologicznej, nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, odmawiają poddania się badaniom lekarskim, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności  art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Wójt, Burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ