Archiwum
Poprzednia wersja strony

Informujemy,
że w dniu 20 maja  2021r.
(czwartek)

w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego we  Włocławku
obsługa osób  odbywać się będzie od godz. 7.30 do 11.00


Jest to związane z wyłączeniem systemu CEPiK  spowodowane prowadzeniem prac dotyczących instalacji  nowego serwera,
przełączników oraz zasilaczy UPS.

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Powiatu Włocławskiego

INFORMACJA DOTYCZĄCA  PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2021 ROKUU

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875, 1086) Powiat  Włocławski  realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

 PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Mając na uwadze przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z COVID-19, uprzejmie informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz obowiązujące obostrzenia nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona w formie telefonicznej.

Zapisy na porady prawne odbywają się pod numerem telefonu: 54 230 46 39

 PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Powiat Włocławski w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. prowadzi trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby uprawnione  mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

Szczegółowy harmonogram działania punktów i filii punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: 

1) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kowalu Urząd Miejski w Kowalu,  ul. Piwna 24 

Poniedziałek 15:30 – 19:30
Wtorek 15:30 – 19:30
Środa 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych  według harmonogramów. 

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Lubieniu Kujawskim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 22

Czwartek 15:30 – 19:30
Piątek  15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych  według harmonogramów. 

 

2) Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Brześciu Kujawskim

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Aleje Władysława Łokietka 1a (obok Zakładu Komunalnego) 

Poniedziałek 15:30 – 19:30
Wtorek 15:30 – 19:30
Środa 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych  według harmonogramów. 

 

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Chodczu Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2 

Czwartek 15:30 – 19:30
Piątek  15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych  według harmonogramów. 

 

3) Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Lubrańcu 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, ul. Pl. Dr Mariana Szulca 4

Poniedziałek 15:30 – 19:30
Wtorek 15:30 – 19:30
Środa 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez Stowarzyszenie ,,Sursum Corda’’ 

Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Izbicy Kujawskiej  

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32 

Czwartek 15:30 – 19:30
Piątek  15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez Stowarzyszenie ,,Sursum Corda’’ 

OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Kto może skorzystać z pomocy prawnej? Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja. 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA POMOCY

dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) -  w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie.

dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY

  Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie: 

prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania  dostosowane do twojej indywidualnej sytuacji. Będzie cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące ci prawa i spoczywające na tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z tobą plan działania i pomoże w jego realizacji.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach,  które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze dla ciebie projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.  

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Pomoc uzyskasz na terenie całego kraju, w każdym z ok. 1500 punktów. Nie obowiązuje rejonizacja. Wystarczy się zapisać na dyżur, każdy powiat prowadzi telefon do zapisów i informacji. Wiele urzędów udostępnia również rejestrację elektroniczną. Na początku wizyty w punkcie złożysz oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. 

Osoby z  trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu, również w domu lub w miejscu wyposażonym w odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub z dostępnym wsparciem tłumacza języka migowego.  Mogą one również uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład przez telefon,  komunikator internetowy. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ 

Zapisy i informacje o zapisach na stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/ 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875, 1086)

MATERIAŁY WIDEO