Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiat Włocławski zrealizował projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpiła poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego. Celem szczegółowym Projektu było wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej
w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania,

b) zakup środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią (tj. zakup maseczek, rękawiczek oraz środków dezynfekujących).

W ramach projektu zakupiono 2570 sztuk maseczek, 15 500 sztuk rękawiczek, 257 litrów płynów dezynfekcyjnych oraz 27 laptopów. Środki te i sprzęt komputerowy przekazane zostały rodzinom zastępczym, rodzinnemu domowi dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym funkcjonującym na terenie powiatu włocławskiego.

Wartość projektu: 105 495,00 zł.

- płatność ze środków europejskich: 88 912,00 zł

- ze środków w formie współfinansowania krajowego: 16 583,00 zł.

 

Opublikowano: 26 listopada 2020 16:26

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 197

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.