Zespół Szkół im. św. Jana Pawła II w Kowalu

Dyrektor: Sylwia Jasińska

Adres:  

Kujawsko-pomorskie
87-820, Kowal
ul. Piwna 20 

Telefon: (54) 284 18 19, 515 821 167

Fax: (54) 284 18 19

Email:  sekretariatzs@vp.pl, sekretariat@zskowal.pl

Strona Internetowa: www.zskowal.pl

BIP: https://zskowal.rbip.mojregion.info/

Zespół Szkół im. św. Jana Pawła II w Kowalu, przyciąga swoją ofertą coraz więcej osób w wieku od 18 do 55 lat z okolicznych miast i gmin w promieniu 50 km. W latach 2011-18 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkołę Policealną ukończyło już 326 absolwentów. To satysfakcjonujący wynik, który pokazuje jak potrzebna  jest szkoła dla osób, które pragną uzupełnić wykształcenie, podnieść kwalifikacje czy zdobyć nowy zawód. Satysfakcjonujące są również wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które sięgają 100% zdawalności oraz średnie punktów z egzaminów uzyskiwane przez słuchaczy, którzy niejednokrotnie otrzymują 100% punktów za część teoretyczną i praktyczną egzaminu.

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. św. Jana Pawła II w Kowalu po ukończeniu szkoły otrzymują wykształcenie średnie, mogą zdawać egzamin maturalny co nie jest obowiązkowe, mogą bez matury kontynuować naukę w Szkole Policealnej im. św. Jana Pawła II w Kowalu i zdobyć zawód. Kierunki oferowane przez Szkołę Policealną są przydatne na rynku pracy i pomagają w zdobyciu lepszego zatrudnienia. Obecna oferta Szkoły Policealnej dotyczy kształcenia na następujących kierunkach: Opiekunka Dziecięca, Opiekun Medyczny, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Technik Masażysta, Technik Informatyk, Technik Logistyk, Technik Rachunkowości, Technik Administracji oraz Technik BHP. Po zdaniu egzaminu państwowego organizowanego w szkole zgodnie z procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, słuchacz otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe, który jest oficjalnym dokumentem w języku polskim i angielskim uznawanym w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Sukcesy edukacyjne Zespołu Szkół w Kowalu wynikają z koncepcji rozwoju szkoły, która kładzie nacisk na wysoką jakość nauczania, dostosowanie procesów dydaktycznych do wymogów osób dorosłych, stałe doposażanie szkoły w  nowoczesny sprzęt multimedialny, aktywny udział placówki w imprezach lokalnych, powiatowych i charytatywnych, aktywizację słuchaczy w Samorządzie Słuchaczy, realizowanie szkolnego programu społecznego, współpracę z organem prowadzącym, Kuratorium Oświaty oraz z partnerami szkoły, czyli pracodawcami.

Obecnie Zespół Szkół w Kowalu posiada porozumienia w sprawie organizacji praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych z 16 pracodawcami, którzy aktywnie wspierają szkołę nie tylko w przyjmowaniu słuchaczy na praktyki ale również poprzez umożliwienie prowadzenia zajęć praktycznych na terenie przedsiębiorstwa oraz finansowanie niektórych działań podejmowanych przez pracowników i Samorząd Słuchaczy. Pracodawca, który w sposób szczególny wspomaga Zespół Szkół w Kowalu w danym roku otrzymuje honorowy tytuł Partnera Zespołu Szkół w Kowalu .

W roku szkolnym 2018/19 Zespół Szkół w Kowalu wzbogacił swoją ofertę edukacyjną między innymi  o kierunek Technik Informatyk w Szkole Policealnej. Słuchacze na tym kierunku odbywają profesjonalne kształcenie w nowoczesnej pracowni informatycznej, w której w roku 2018 zainstalowany został sprzęt o wartości 72.000 zł. sfinansowany w całości przez Starostwo Powiatowe.

W październiku 2018 r. Zespół Szkół w Kowalu  obchodził uroczystość 10 – lecia istnienia szkoły, podczas której zostało nadane imię św. Jana Pawła II jako patrona szkoły. Św. Jan Paweł II został wybrany zdecydowaną przewagą 83% głosów wszystkich słuchaczy i pracowników na patrona Zespołu Szkół w Kowalu w drodze demokratycznych wyborów, których ostatni etap odbył się w marcu 2018 r. Osoba wyłonionego w głosowaniu papieża odzwierciedla wartości jakimi kieruje się społeczność Zespołu Szkół w Kowalu i jakimi będzie kierowała się w następnych latach działalności.

W myśl nauki przyszłego patrona Zespołu Szkół w Kowalu zachęcamy wszystkich do refleksji na temat swojej edukacji, do zapoznania się z pełną ofertą szkoły na stronie internetowej www.zskowal.pl i do skorzystania z darmowej, profesjonalnej i przyjaznej edukacji dla dorosłych w formie zaocznej.

1 września 2019 r. Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu zostało włączone do ZS w Kowalu. Szkoła została założona 1 sierpnia 1948 roku i może poszczycić się niemal 70-letnią tradycją. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w czerwcu 1952 r. W 50 roku istnienia, 25 października 1997r. Liceum przyjęło imię Królowej Jadwigi. Młodzież ucząca się w LO pochodzi z Kowala, okolicznych wsi i miasteczek, a także z Włocławka. Nasi uczniowie oprócz nauki w szkole biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Po zakończeniu szkoły kontynuują naukę na wyższych uczelniach. Wielu z nich jest teraz urzędnikami, nauczycielami, kapłanami, naukowcami, lekarzami, inżynierami, dziennikarzami, oficerami i pracownikami różnych instytucji. 

Bazę szkoły stanowi budynek ul. Piwnej 20 oraz dodatkowo dwie sale gimnastyczne, stadion, boiska przyszkolne do koszykówki, piłki ręcznej, boisko „Orlik”, pracownia komputerowa i multimedialna z dostępem do Internetu, multimedialna pracownia językowa, kącik uczniowski „Dziupla”, Internet w każdej klasie, sale z tablicami interaktywnymi.  Jesteśmy szkołą, która zapewnia bezpieczeństwo dzięki monitoringowi, respektuje uniwersalne wartości, jest przyjazna i tolerancyjna, otwarta na potrzeby uczniów i środowiska, kształtuje samodzielność, jest otwarta na zmiany, wyposaża w umiejętności. 

Szkoła zapewnia uczniom dobrze zorganizowane zajęcia, życzliwych i otwartych nauczycieli, rozwój swoich zainteresowań i uzdolnień, dostęp do kultury, kreowanie życia szkoły, bezpieczeństwo i dobre warunki socjalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, pomoc pedagoga i psychologa, pomoc socjalną, do Liceum busem szkolnym.Uczniowie mają szansę poszerzyć swoje umiejętności uczestnicząc w innych formach działalności edukacyjnej. Na terenie Liceum działa: Uczniowski Klub Sportowy, Szkolne Koło PCK, Szkolny Klub Europejski „Eurowizjer”, Koło Historyczne, „Szkołowizjer” - gazetka szkolna, Szkolne Koło Teatralne, Akademia Filmowa - klub dyskusyjny, Wolontariat. 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kowalu

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.