INFORMACJA DOTYCZĄCA  PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2019 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Powiat  Włocławski zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE
PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI


Powiat Włocławski w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. prowadzi trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby uprawnione  mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

Szczegółowy harmonogram działania punktów i filii punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: 

 • Punkt Nieodpłatnego  Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalu,
  Urząd Miejski w Kowalu,  ul. Piwna 24 czynny od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30 w punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów  według harmonogramów.
  Filia punktu Nieodpłatnego  Poradnictwa Obywatelskiego w Lubieniu Kujawskim
  Z dniem 21 lutego punkt będzie przeniesiony do budynku Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 22 czynna od czwartku do piątku (dni robocze)  w godz. od 15:30 do 19:30 w filii punktu pomoc udzielana jest przez adwokatów  według harmonogramów. Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z/s w Krakowie
 • Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Brześciu Kujawskim
  Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Aleje Władysława Łokietka 1a (obok Zakładu Komunalnego) czynny od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30
  w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych  według harmonogramów.
  Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Chodczu Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2 czynna od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30 w filii punktu pomoc udzielana jest przez radców prawnych według harmonogramów.
 • Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Lubrańcu
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, ul. Pl. Dr Mariana Szulca czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30 w  punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych. Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Izbicy Kujawskiej  Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32 czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30 w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych. Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z/s w Krakowie

OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA POMOCY

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej:

 1. ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa   w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawiE z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.;
 7.  ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY

 
Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1  i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

KATEGORIE SPRAW Z ZAKRESU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

 1. Lokal Mieszkalny
 • brak lokalu mieszkalnego (warunki uzyskania, odmowa przyznania lokalu mieszkalnego);
 • uzyskanie prawa do lokalu mieszkalnego po krewnym lub znajomym (dotyczy lokalu mieszkalnego komunalnego, lokatorskiego, zakładowego, resortowego i innego) z wyłączeniem lokalu mieszkalnego własnościowego i spółdzielczego własnościowego);
 • utrata lokalu mieszkalnego (pozbawienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, eksmisja, lokal po eksmisji (w tym pomieszczenie tymczasowe, lokal socjalny);
 • sytuacje konfliktowe (możliwości eksmisji lokatora lub współlokatora, wyegzekwowanie wyroku sądowego inne konflikty sąsiedzkie, konflikty z zarządcą);
 • użytkowanie lokalu mieszkalnego (wysokość opłat, odpowiedzialność za naprawy lub remonty), zamiana i adaptacja  lokalu mieszkalnego;
 • dysponowanie lokalem mieszkalnym (z wyłączeniem dysponowania lokalem mieszkalnym własnościowym i spółdzielczym własnościowym);
 • uzyskanie prawa własności do lokalu mieszkalnego (procedury związane z uzyskaniem prawa własności lokalu mieszkalnego, wstrzymanie lub odmowa przekształcenia prawa do lokalu mieszkalnego)
 • kupno lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym (procedury związane z kupnem lokalu mieszkalnego, opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, zadatek lub zaliczka, agencje pośredniczące w zakupie lokali mieszkalnych, inne.

http://pow-wloclawski.rbip.mojregion.info/nieodplatna-pomoc-prawna-oraz-edukacja-prawna/

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.