Kwalifikacja wojskowa 2020

Informacja o kwalifikacji wojskowej  w 2020 roku

 

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017r. poz. 1980), i § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r (Dz.U. z 2019 r. poz. 1981) termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa kujawsko- pomorskiego  ustalony został  na okres   od  3 lutego do 30 kwietnia 2020 roku. Na terenie Powiatu Włocławskiego rozpocznie  się w dniu  16 marca 2020 roku a zakończy się w  dniu  8 kwietnia  2020 roku.

 

Obowiązek stawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

 

  • mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1999 - 2000 które:

            1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

            2)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1996-2001,  posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej(Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  • osoby  stawiające do kwalifikacji wojskowej z terenu Powiatu Włocławskiego, obejmującego swym zasięgiem działania miasto Kowal, miasta i gminy: Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec oraz gminy: Boniewo, Baruchowo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie i Włocławek,  stawiają  się  w wyznaczonych dniach przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 we Włocławku.

            Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku, a zarazem prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej jest Starostwo Powiatowe we Włocławku ul. Cyganka 28 gdzie organizatorzy zapewniają właściwe warunki dla funkcjonowania Komisji.

                   Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają:

 

-    wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli  stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

-     powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

-    wojskowemu komendantowi uzupełnień - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki    oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

 

Osoby które stawały już do kwalifikacji woskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają :

 

-      wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli  stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było  możliwe

-powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań   specjalistycznych  przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do  kwalifikacji  wojskowej.

-   wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz  posiadane kwalifikacje zawodowe

 

             Osoby, która z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego  ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym był obowiązany stawić się do kwalifikacji wojskowej, przedstawiając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Wójt lub burmistrz(prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody

            Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem(prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce tego pobytu.

Osoby podlegające  stawieniu do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub Burmistrz(prezydent miasta wyznacza miejsce  i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej

            Osoby  podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej  na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt. 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2018r poz. 2096 ze zm.)

            Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscy wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

             Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, nie stawią się do pracowni psychologicznej, nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, odmawiają poddania się badaniom lekarskim, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności  art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej . 

            W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz(prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 22 stycznia 2020 09:00

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 676

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.