Przedstawiciele Stowarzyszeń Zwykłych z terenu powiatu włocławskiego, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych informuje

Przedstawiciele

Stowarzyszeń Zwykłych

z terenu powiatu włocławskiego

Szanowni Państwo,

dnia 20 maja 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która zmieniła koncepcję tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenia zwykłe zyskały m.in. zdolność prawną czy możliwość korzystania z dotacji. Zmienił się także sposób rejestracji stowarzyszenia zwykłego.

Również stowarzyszenia zwykłe, działające przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 20 maja 2016 roku, które chcą nadal prowadzić swoją działalność, muszą uzyskać wpis do nowej ewidencji. Mają na to czas do 20 maja 2018 roku. Jeśli nie dokonają takiego wpisu, po upływie tego terminu, zostaną rozwiązane z mocy prawa.  

Założenie stowarzyszenia zwykłego mającego siedzibę na terenie powiatu włocławskiego odbywa się w następujący sposób: Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć 
co najmniej 3 osoby. Uchwalają one regulamin działalności. Następnie przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo Zarząd składają na piśmie wniosek do organu nadzorującego - Starosty Włocławskiego o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego, który winien określać w szczególności:
 1. nazwę stowarzyszenia zwykłego, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 3. cel lub cele i sposoby realizacji celów czyli środki działania stowarzyszenia,
 4. przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
 5. zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
 6. sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,
 7. stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, 
  w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych,
 8. stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje;
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę 
  i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Mając powyższe na uwadze, prosimy stowarzyszenia zwykłe z terenu powiatu włocławskiego o przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu do nowej ewidencji do dnia 20 maja 2018 roku.

Opublikowano: 10 kwietnia 2018 10:49

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 362

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.