Informacje z Posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku w dniu 31 stycznia 2019 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku

w dniu 31 stycznia 2019 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu nr 9/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.
 3. Rozpatrzenie treści i udzielenie pełnomocnictwa pani Grażynie Wilińskiej dyrektorowi Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Chodczu oraz cofnięcie Pełnomocnictwa z dnia 18 stycznia 2019 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania rocznego z kontroli przeprowadzonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu budowlanego pn. „Budowa odcinka drogi gminnej w m. Nowe Miechowice od km 0+000 do km 0+094,20”.
 6. Przyjęcie projektu planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usługi opracowania dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych.
 8. Przyjęcie porozumienia Nr 4/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.
 9. Rozpatrzenie rozliczenia dotacji przekazanej szkołom niepublicznym w 2018 r.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz gospodarki finansowej wraz z obrotem podatku VAT w ramach tej działalności.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami na rok 2019.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Opublikowano: 31 stycznia 2019 14:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1113

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.