Informacje z Posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku

 (link otworzy duże zdjęcie)
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku w dniu 10 stycznia 2019 r.
 
  1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie Protokołu nr 6/19 z dnia 04 stycznia 2019 r.
  3. Przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania regularnych linii komunikacyjnych do Brzeskiej Strefy Gospodarczej.
  4. Przyjęcie treści aneksu do umowy zawartej w dniu 31 sierpnia 2018 r. na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wykonywanym przez Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A. zs. we Włocławku w ramach komunikacji publicznej na następujących liniach: Pikutkowo – Izbica Kujawska – linia 26576 oraz Chodecz – Pikutkowo – linia 26577.
  5. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy przyrzeczenia zawarcia umowy zasadniczej na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych zs. w Warszawie a Powiatem Włocławskim zs. we Włocławku.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 6+225 do km 11+254”.
  7. Przyjęcie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 wraz z tekstem jednolitym oraz Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026 wraz z tekstem jednolitym oraz Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2018.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad.

Opublikowano: 10 stycznia 2019 11:39

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 777

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.