Pierwsze Posiedzenie Zarządu Powiatu

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 29 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu.

 Porządek obrad był nastepujący:

 1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie – dziecka pochodzącego z terenu Miasta Jastrzębie – Zdrój umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej na terenie Powiatu Włocławskiego.
 3. Rozpatrzenie projektu aneksu do umowy nr 91/2013 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” z dnia 30 grudnia 2013 r.  
 4. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Starosty Włocławskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz gospodarki finansowej w ramach tej działalności.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą” oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Chodczu do udzielenia zamówienia.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup samochodu dostawczo – osobowego”.
 9. Rozpatrzenie wraz z przyjęciom treści projektu umowy oraz wyrażenie zgody na jej zawarcie pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Włocławek w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej w 2018 r.
 10. Rozpatrzenie wraz z przyjęciom treści projektu umowy oraz wyrażenie zgody na jej zawarcie pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Lubanie w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej w 2018 r.
 11. Rozpatrzenie projektu treści Aneksu nr 1 do Umowy nr IR/3153.12/1/2018 zawartej w dniu 25 października 2018 r. oraz wyrażenie zgody na jego zawarcie pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Izbica Kujawska w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r.
 12. Rozpatrzenie projektu treści Aneksu nr 1 do Umowy nr IR/3153.9/1/2018 zawartej w dniu 16 listopada 2018 r. oraz wyrażenie zgody na jego zawarcie pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Brześć Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Włocławskiego w 2019 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w tym na realizację zadań pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 r.”, „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 r.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

Treść: wydział ZAB

Opublikowano: 29 listopada 2018 15:14

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1504

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.