Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku

 (link otworzy duże zdjęcie)

W trosce o zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania działaniami z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Powiatu Włocławskiego mającego na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia i środowiska, w dniu 7 listopada 2018 roku w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku. Otwarcia posiedzenia Zespołu dokonał Pan Zygmunt Bałuta Sekretarz Powiatu. Obradami Zespołu kierował Pan Janusz Piasecki Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP we Włocławku jednocześnie Zastępca Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.
Tematem posiedzenia było omówienie i ustalenie zadań dla administracji, jednostek, służb, inspekcji i straży dotyczących przedsięwzięć mających na celu wsparcie działań w procesie koordynacji i zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Powiatu Włocławskiego w okresie zimowym 2018/2019.
W posiedzeniu uczestniczyli. kierownicy powiatowych służb, inspekcji, straży administratorzy dróg: krajowych i autostrad, wojewódzkich, powiatowych przedstawiciele, Zarządu Zlewni we Włocławku PGW Wody Polskie, inspekcji transportu drogowego, służb energetycznych, gazowniczych WKU we Włocławku, 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu oraz przedstawiciele jednostek samorządowych z terenu Powiatu Włocławskiego

W trakcie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku zwrócono uwagę na realizacje następujących zadań:
1. Nawiązania ścisłej współpracy z Zarządem Zlewni we Włocławku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Kierownikiem Obiektu Hydrotechnicznego ( Stopień Wodny we Włocławku), KM PSP we Włocławku oraz KMP we Włocławku w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na obszarze gmin z terenu Powiatu Włocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Włocławek, Fabianki, Lubanie będących w strefie bezpośredniego zagrożenia powodziowego rzeki Wisły oraz miasta i gminy Brześć Kujawski.

2. Zapewnienia sprawnego, całodobowego uruchamiania sił i środków własnych oraz we współpracy ze służbami, strażami i inspekcjami szczebla powiatowego.

3. Zabezpieczenie miejsc ewakuacji, ciepłych napojów oraz pomocy medycznej dla osób ewakuowanych z powodu skutków zjawisk zimowych,( w tym pożarów, awarii, katastrof budowlanych oraz nieprzejezdności dróg publicznych i szlaku kolejowego).

4. Bieżącego monitorowania sytuacji w zakresie transportu, utrzymania dróg, zaopatrzenia ludności w energię, ciepło i wodę oraz sytuacji socjalno-bytowej osób samotnych i starszych oraz niezaradnych życiowo.
Ponadto, wzmożenie działań prewencyjnych przez Policję w okresie utrzymywania się niskich temperatur w zakresie patrolowania miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem.

5. Organizacji i koordynacji akcji odśnieżania ze szczególnym uwzględnieniem dróg dowozu środków zaopatrzenia i leków, transportu osób, dojazdu zespołów ratownictwa medycznego i służb ratowniczych, dróg pożarowych oraz dróg do punktów czerpania wody do celów gaśniczych. Egzekwowania obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów od właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości.
5.1. Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych w trudnych warunkach zimowych, w tym dowóz dzieci i młodzieży do szkół, ciepłe posiłki w trakcie zajęć lekcyjnych, zabezpieczenie w ciepło budynków szkolnych oraz internatów.
5.2. Przygotowanie do uruchomienia alternatywnej komunikacji zbiorowej w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów śniegu i długotrwałego utrzymywania się niskich temperatur.

6. W przypadku niemożności utrzymania dróg w określonych standardach we własnym zakresie, zwrócenie się o wsparcie do wojewody w tym wykorzystania ciężkiego sprzętu wojskowego. Po uprzednim zgłoszeniu stosownych wniosków o ich uruchomienie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego oraz poinformowaniu o powyższym Starosty Włocławskiego.

7. Zabezpieczenia całodobowego obiegu informacji pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami społecznymi w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu i pomocy dla osób; bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, ubogich i zagrożonych zamarznięciem.

8. Proszę o pełną realizacji zadań wynikających z Zarządzenia Nr 1/2017 Starosty Włocławskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu Włocławskiego oraz wdrożenia w życie własnych Gminnych Systemów Ostrzegania o zagrożeniach z uwzględnieniem Gminnych Punktów Kontaktowych.

9. Bieżącego informowania ludności o przewidywanym pogorszeniu warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym (awarie, utrudnienia drogowe).

10. Zapewnienie bieżącego, całodobowego ( z uwzględnieniem godzin wieczorowo- nocnych oraz dni wolnych i świąt,) przekazywania informacji o ewentualnych zakłóceniach, awariach na obszarze gmin, miast powiatu ziemskiego do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, a z obszaru powiatu - PCZK we Włocławku przekazuje informacje do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

11. Przekazywania stosownych zadań podległym jednostkom organizacyjnym.

12. Oceny stanu zabezpieczenia organizacji ferii zimowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

13. W przypadku wystąpienia zagrożenia powołanie Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego i przekazanie do PCZK, WCZK ustaleń z jego przebiegu.

14. Skoordynowania współpracy Policji z zarządcami dróg w zakresie wsparcia w dojeździe pługopiaskarek do miejsc odśnieżania w przypadku zablokowania głównych dróg oraz parkujących pojazdów uniemożliwiających odśnieżenie dróg.

15. Monitorowanie aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej pod kątem występowania intensywnych opadów śniegu, które mogą spowodować nieprzejezdność dróg i podejmowania z odpowiednim wyprzedzeniem stosownych działań.

 

Apel

Zwracamy się z apelem do dyrektorów i wychowawców szkół, a także do rodziców o zachowanie ostrożności i zachowaniu procedur przy organizacji zabaw z udziałem młodzieży. Przypominamy o obowiązującym zakazie sprzedaży i podawania nieletnim napojów alkoholowych, o zakazie używania środków narkotycznych i dopalaczy o konieczności dostosowania liczby uczestników zabaw do wielkości lokalu, rygorystycznym przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych, a także wymogu zapewnienia bawiącym się nastolatkom właściwej opieki i ochrony.

Apelujemy do właścicieli nieruchomości o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiedzialność w przypadku udostępniania, wynajmowania terenu, hal i pomieszczeń nieznanym osobom lub firmom.

Przypominamy: właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowych obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany:

  • utrzymywać i użytkować obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej,
  • co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy,

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

  1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
  3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
  4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową,
- zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w zakresie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt m.in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednio zagrożenie życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia lub środowiska
Zgodnie z treścią komunikatu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych informuję Państwa, że organy nadzoru budowlanego przeprowadzą kontrole w okresie jesienno-zimowym 2018/2019, których celem będzie sprawdzenie jak właściciele i zarządcy obiektów budowlanych wywiązują się z obowiązków wynikających z art. 62 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności w zakresie budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m².

W okresie jesienno-zimowym wzrasta zagrożenie związane z zatruciem tlenkiem węgla. Związane jest to z rozpoczęciem ogrzewania domów i mieszkań. W czasie ostatniego sezonu grzewczego jednostki straży pożarnej na terenie kraju, w związku z emisją tlenku węgla, interweniowały ponad cztery tysiące razy (w tym roku już 343 razy). Tlenkiem węgla zatruło się 2,6 tysiąca osób (w tym już 149), a 71 osób zmarło (w tym sezonie – 3 osoby).
Dlatego apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na urządzenia grzewcze, które muszą być sprawne i używane zgodnie z instrukcją. Nie należy ich zasłaniać i przykrywać. Swobodny przepływ powietrza musi być zapewniony przez kratki wentylacyjne. Po wymianie okien należy również sprawdzić funkcjonowanie wentylacji. Przewody kominowe i wentylacyjne muszą być szczelne, drożne i zapewniać odpowiedni ciąg.

Całodobowe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku (MSK KM PSP we Włocławku) tel. 54 230 65 10 lub 54 230 65 11, faks 54 230 65 13, adres poczty elektronicznej msk@kmpsp.wloclawek.pl,

Opublikowano: 08 listopada 2018 09:53

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 681

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.