Informacja z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 26 czerwca 2018 roku obradowała Rada Powiatu we Włocławku. Przyjęty porządek obrad XXXIV sesji składał się z 29 punktów. Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

1) Nr XXXIV/331/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2017 r.

2) Nr XXXIV/332/18 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego na 2017 r.

3) Nr XXXIV/333/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2017 r.

4) Nr XXXIV/334/18 w sprawie dokonania oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2017 r. i prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2018 – 2020. 

5) Nr XXXIV/335/18 w sprawie powierzenia Miastu Kowal prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego organizacji Inauguracji obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości połączonej z Dożynkami Powiatowymi pn.: „W 100 – lecie odzyskania niepodległości Ojczyźnie naszej plon niesiemy plon”.

6) Nr XXXIV/336/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018 – 2026.

7) Nr XXXIV/337/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018.

8) Nr XXXIV/338/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz należności niepodatkowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Włocławskiego przy użyciu instrumentu płatniczego.

9) Nr XXXIV/339/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Włocławskiego.

10) Nr XXXIV/340/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych.

11) Nr XXXIV/341/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Gminy Włocławek w roku 2018.

 

Rada Powiatu rozpatrzyła i przyjęła: sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 29 maja 2018 roku do dnia 14 czerwca 2018 roku. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 15 czerwca 2018 roku do dnia sesji; roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 przez Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku; Apel w sprawie skutków  suszy w Powiecie Włocławskim.

 

Na sesji zostały zgłoszone następujące  interpelacje: 

- w sprawie stanowiska Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 lutego 2018 r. popierającego ówczesny projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości w sprawie przynależności Powiatu Włocławskiego do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

- w sprawie ewentualnej potrzeby aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Włocławskiego.

 

Przebieg realizacji porządku obrad będzie zawierał protokół z obrad Rady Powiatu, zamieszczony na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl w katalogu - Akty publicznoprawne, protokoły. Z treścią zaś podjętych uchwał można zapoznać się na w/w stronie w katalogu – Uchwały organów powiatu.

Opublikowano: 27 czerwca 2018 07:15

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 928

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.