Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 7 lutego 2018 r. obradowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku. Komisja po przyjęciu organizacyjnych i porządkowych punktów,  rozpatrzyła i przyjęła Informację dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przechodni Specjalistycznych we Włocławku za 2017 r.  W kolejnym punkcie komisja  pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z przeznaczenie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej – lampy rentgenowskiej. Komisja analizowała również projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym.  Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  W ósmym punkcie porządku obrad komisja wyraziła pozytywną  opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018 – 2026. Komisja dokonała również analizy projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018 a następnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Na posiedzeniu komisja przyjęła również sprawozdanie ze swojej działalności w 2017 roku. 

Opublikowano: 07 lutego 2018 15:05

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 386

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.