Archiwum
Poprzednia wersja strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Włocławski z siedzibą w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 54 230-46-60, e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I. 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzane będą w celu:

1) rekrutacji na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

2) wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.. 6 ust.1 li. c RODO);

4) pomocy konsumenckiej, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

5) realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zdania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

 

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane,

chyba że będzie w stanie wykazać, że dane te będą niezbędne od ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania akt i klasyfikacji dokumentacji archiwalnej.

 

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (nie dotyczy spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji).

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,

b) prawo do sprostowania swoich danych,

c) prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do sprzeciwu,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

Administrator Danych Osobowych 

Starosta Włocławski

MATERIAŁY WIDEO