Remont drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo.

W dniu 29 lipca 2016 roku odbył się odbiór robót budowlanych polegających na przebudowie - modernizacji drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo.
Zadanie inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo od km 4+897 do km 9+984 – etap II od km 7+878 do km 9+984 realizowane było w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2016). Wykonawcą zadania była firma SKANSKA S.A., natomiast funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnił Zakład Usług Technicznych - Pan Czesław Młynarczyk.
Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 2,106 km, poszerzenie jezdni do 5,5 m, wykonanie: chodnika o szerokości 2 m na całej długości odcinka, dwóch przystanków z peronami, zjazdów, przejścia dla pieszych z azylem i sygnalizacją świetlną, utwardzonych poboczy o szerokości 1 m, rowów, oświetlenia drogi oraz przebudowę siedmiu skrzyżowań z drogami gminnymi.
Całkowita wartość zadania wyniosła 2.214.672,39 zł
Źródła finansowania zadania:
- 1.107.336,19 zł – kwota dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
- 764.061,98 zł – wkład finansowy Powiatu Włocławskiego (Beneficjenta zadania),
- 343.274,22 zł – wkład finansowy Gminy Baruchowo (Partnera zadania).
Przebudowany odcinek drogi powiatowej jest jednym z najbardziej istotnych elementów systemu komunikacyjnego Powiatu Włocławskiego łączącego dwie gminy tj. Gminę Kowal z Gminą Baruchowo oraz integruje sieć dróg powiatowych z siecią ponadlokalną poprzez bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 265.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.