Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku jest jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego, powstałą 1 stycznia 1999 r. Działa na podstawie ustawy  z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz innych ustaw określających zadania powiatu w szczególności w zakresie wspierania rodziny i  systemu  pieczy  zastępczej,  polityki  prorodzinnej  i wspierania osób niepełnosprawnych.

Do zadań Centrum w szczególności należy:

- realizacja zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej;

- realizacja zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

-  realizacja zadań własnych powiatu  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- realizacja zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego - przyjęcie do domu pomocy społecznej;

- realizacja zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

- realizacja zadań powiatu wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

W celu realizacji w/w zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  współpracuje z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi, a także osobami fizycznymi i prawnymi.  


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Brzeska 15, II piętro

87-800 Włocławek

tel.: (54) 231-02-84, 231-02-85, 231-22-38

Dyrektor - Agnieszka Łoboda

www: www.pcprwloclawek.pl

BIP: http://bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=293

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.