„Strategia Rozwoju Powiatu Włocławskiego
na lata 2001-2015”
(skrócona wersja dokumentu)

 

Powiat ziemski włocławski leży w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na lewym brzegu rzeki Wisły, z wyjątkiem gminy Fabianki, która położona jest na prawym brzegu Wisły. Z granic powiatu ziemskiego włocławskiego wydzielony jest powiat grodzki - miasto Włocławek, była siedziba województwa włocławskiego. Siedziba powiatu ziemskiego włocławskiego położona jest poza jego granicami, na obszarze powiatu grodzkiego - miasto Włocławek 
„Strategia Rozwoju Powiatu Włocławskiego na lata 2001-2015” została przyjęta uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/247/01 z dnia 28 września 2001 roku. Głównym celem opracowania jest nakreślenie kierunków i priorytetów rozwoju powiatu  na lata 2001 – 2015.

Granice administracyjne powiatu wyznaczają gminy:

 • Miasto Kowal,
 • Gminy miejsko-wiejskie: Brześć Kujawski, Chodecz, Lubień Kujawski, Izbica Kujawska, Lubraniec,
 • Gminy wiejskie: Boniewo, Baruchowo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie, Włocławek

Ogólna powierzchnia Powiatu Włocławskiego wynosi 1.472 km2, co stanowi 8,2% powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego i 0,47% powierzchni Polski. Obszar ten zamieszkuje 87.409 osób, co stanowi 4,2% ogółu mieszkańców województwa.
Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 59 osób na km2 (w województwie 117 osób na km2), w powiatach ziemskich województwa 73 osoby na km2, a w kraju 124 osoby na km2. Najwyższy jest w gminie Fabianki i wynosi 103 osoby na km2.
W Powiecie Włocławskim około 20% ludności (17,4 tys. mieszkańców) mieszka w 6 miejscowościach posiadających prawa miejskie: Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Lubień Kujawski, Lubraniec. W województwie kujawsko-pomorskim 62,1% ludności mieszka w miastach, w powiatach ziemskich województwa 37,6% ludności, a w kraju 61,9% ludności
 Podstawą do sformułowania głównych problemów oraz celów rozwoju Powiatu Włocławskiego stanowiły opinie i wnioski zgłaszane podczas spotkań konsultacyjnych z członkami Społecznej Komisji.

Główne problemy zidentyfikowane przez Społeczną Komisję to:

 1. Niska efektywność produkcji rolnej
 2. Brak rynków zbytu pierwotnej produkcji rolnej wynikającej ze zubożenia mieszkańców powiatu i miasta Włocławka
 3. Brak przetwórstwa rolno-spożywczego
 4. Niedobór wody opadowej dla produkcji roślinnej i brak małej retencji
 5. Nieuregulowana gospodarka ściekowa na obszarach wiejskich
 6. Słabe wyposażenie w infrastrukturę techniczną
 7. Niski poziom wykształcenia mieszkańców
 8. Wysoka stopa bezrobocia
 9. Mała aktywność i przedsiębiorczość społeczna
 10. Wzrost zjawisk patologii społecznej
 11. Brak perspektyw dla młodzieży z wykształceniem ponad gimnazjalnym
 12. Brak bazy turystycznej
 13. Brak korzystnych warunków kredytowania m.in. rolnictwa, turystyki, przetwórstwa rolno-spożywczego, budownictwa itp.

Kluczowym problemem stał się wzrost bezrobocia związany z restrukturyzacją rolnictwa i gospodarki.

Problemy nadrzędne Powiatu Włocławskiego:

Społeczne

 1. Niski poziom wykształcenia mieszkańców
 2. Niedostateczna ilość miejsc pracy
 3. Słabe wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych dla różnych form turystyki

Gospodarcze

 1. Słabe wyposażenie w infrastrukturę techniczną
 2. Brak przetwórstwa rolno-spożywczego
 3. 3. Brak bazy turystycznej


Cele  rozwoju Powiatu Włocławskiego:

Celem nadrzędny jest:
Poprawa sytuacji dochodowej w rolnictwie poprzez wspieranie restrukturyzacji i modernizacji obszarów wiejskich.

Cele strategiczne to:

 1. Podniesienie efektywności i specjalizacji produkcji rolnej – rentowne gospodarstwa rolne.
 2. Dobrze rozwinięta sieć infrastruktury technicznej i czyste środowisko naturalne
 3. Poprawa warunków życia mieszkańców
 4. Dobrze wykorzystane walory przyrodnicze, kulturowe i uzdrowiskowe 


Misją powiatu jest zatem dobrze rozwinięte rolnictwo, oświata, infrastruktura techniczna i dobrze chronione środowisko naturalne oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych, kulturowych i uzdrowiskowych. Misja ta stanowi punkt wyjścia do całości działań związanych z planowaniem strategicznym. Wyznaczone cele strategiczne winny odwoływać się do misji. Do realizacji celów strategicznych przyczyniają się cele operacyjne

Cele operacyjne:

1) dla celu nr 1

 • restrukturyzacja i modernizacja gospodarstw towarowych i specjalistycznych;
 • podniesienie konkurencyjności produkcji rolnej;
 • wspieranie działań na rzecz rozwoju przetwórstwa spożywczego i rynku hurtowego;
 • uregulowanie stosunków wodnych dla podniesienia jakości pierwotnej produkcji roślinnej;

2) dla celu nr 2

 • podjęcie działań na rzecz budowy obwodnic miast: Lubrańca, Kowala i Lubienia Kuj.
 • modernizacja sieci dróg powiatowych
 • opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wokół planowanych zjazdów z autostrady
 • rozwój sieci kanalizacyjnej w miasteczkach i miejscowościach o zwartej zabudowie
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej obszarów wiejskich o rozproszonej zabudowie
 • gazyfikacja i telefonizacja obszarów wiejskich
 • stworzenie powiatowego systemu gromadzenia, segregacji i utylizacji odpadów stałych
 • poprawa stanu czystości wód powierzchniowych
 • ograniczenie degradacji gleb wskutek stosowania zabiegów agrotechnicznych i agrochemicznych

3) dla celu nr 3

 • podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców 
 • poprawa bazy lokalowej i dydaktycznej szkół prowadzonych przez powiat
 • dostosowanie kierunków edukacji do potrzeb rynku pracy
 • znaczny przyrost miejsc pracy
 • rozwój małej przedsiębiorczości
 • wzmocnienie sektora instytucji około biznesowych
 • poprawa bezpieczeństwa publicznego i eliminacja występowania zjawisk patologii społecznych
 • rozwój budownictwa mieszkaniowego

4) dla celu nr 4

 • wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych
 • rozwój bazy i zagospodarowanie infrastrukturę turystyczną terenów turystycznych i rekreacyjnych
 • promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i uzdrowiskowych powiatu
 • wykorzystanie walorów Parku Krajobrazowego i rezerwatów przyrody do edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży;

Na tym etapie planowania rozpoczyna się proces szczegółowego określenia zadań niezbędnych do osiągnięcia założonych celów strategicznych. Do każdego celu operacyjnego są przypisywane zadania realizacyjne. Zadania są określone wg hierarchii ważności oraz możliwości dokonywania wyboru ich wykonania pod kątem niezbędności i zapewnienia osiągalności wyznaczonych celów. Tak pogrupowane zadania będą stanowić podstawę do sporządzenia harmonogramu działań i programów.
Jesteśmy w 5 roku obowiązywania strategii czyli w 5 roku jej realizacji.

Pełną wersję „Strategii Rozwoju Powiatu Włocławskiego na lata 2001-2015” znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=90


Jeśli zechcą się Państwo podzielić swoimi uwagami, czekamy na wszystkich zainteresowanych w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Starostwo Powiatowe
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek
tel. (054) 231 56 00, 231 56 01
fax (054) 231 56 80
e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.