Powiat ziemski włocławski leży w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na lewym brzegu rzeki Wisły. Wyjątek stanowi gmina Fabianki, która, jako jedyna, położona jest na prawym brzegu Wisły. Z granic powiatu ziemskiego włocławskiego wydzielony jest powiat grodzki - miasto Włocławek, na obszarze którego położona jest siedziba powiatu ziemskiego włocławskiego.

Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 1 472 km2, co stanowi 8,2% powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego i zamieszkuje w nim 87 198 osób (4,6 % ludności województwa). Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 59 osób na km2 (dla porównania w województwie 117 osób na km2, a w kraju 124 osoby na km2), przy czym najwyższy występuje w gminie Fabianki i wynosi 103 osoby na km2.  Na terenie powiatu  jest  13 gmin, 437 wsi  oraz 274 sołectwa, dodatkowo zajmuje on pierwsze miejsce w województwie pod względem ilości miejscowości posiadających prawa miejskie tj. Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Lubień Kujawski i Lubraniec. Zamieszkuje w nich od 1.293 do 4.603 osób i skupiają łącznie 20% ludności powiatu.

     Według podziału fizyczno-geograficznego powiat włocławski leży na Pojezierzu Kujawskim, makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego, w obrębie Nizin Środkowopolskich i Kotliny Płockiej na obszarze historycznym, zwanym Kujawami i Ziemią Dobrzyńską.
Rzeźba powierzchni  terenu  powiatu  ukształtowana  została w wyniku  procesów związanych z ostatnim zlodowaceniem. W krajobrazie dominują głównie wysoczyzny morenowe, które rozcina system dolin rzecznych i rynien polodowcowych wyżłobionych
w kierunku południowym. W najgłębszych odcinkach ich dna leżą jeziora. Do najładniejszych i najlepiej rozwiniętych należą:
 • rynna zajęta przez jezioro Modzerowskie i Długie oraz obszar źródliskowy rzeki Noteć, prawy dopływ Odry,
 • rynna chodecka z wcięciami na głębokości 15-20m i długimi, wąskimi jeziorami: Kromszewickim, Chodeckim, Lubienieckim i Ługowskim,
 • rynna Lubieńska.
Przez teren powiatu przepływają rzeki: Lubieńka (42,5 km długości), Rakutówka (37,4 km), Chodeczka (33,5 km), Zuzanka (17,8 km) oraz Ruda (8,5 km).
Występuje tu również 39 jezior, wśród których do największych należą:
Jezioro Rakutowskie - 300,0 ha
Jezioro Modzerowskie - 231,7 ha
Jezioro Borzymowskie - 175,0 ha
Jezioro Kromszewickie - 89,2 ha
 Jezioro Lubieńskie - 89,0 ha
Jezioro Chełmica - 84,4 ha
Jezioro Szczytnowskie - 67,7 ha
Jezioro Ługowiska - 62,2 ha
Jezioro Wikaryjskie 60,5 ha
Ponadto istnieje 20 jezior o powierzchni od 10 do 50 ha oraz 10 jezior o powierzchni do 10ha.

     Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy o powierzchni ogólnej 38950 ha utworzono w 1979 roku uchwałą nr XIX/70/79 Wojewódzkich Rad Narodowych  w Płocku i Włocławku z dnia 5 kwietnia 1979 r., w celu ochrony unikalnych w skali kraju terenów o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych kulturowych i rekreacyjnych.
Park położony jest na trenie dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego w tym powierzchnia wraz z otuliną na obszarze administrowanym wynosi 13951 ha (13045 ha bez otuliny). Siedziba Parku mieści się w Kowalu, a organizacyjnie GWPK wraz z Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym (woj. mazowieckie) tworzy Zespół Parków Krajobrazowych. GWPK jest ważnym elementem naturalnego korytarza ekologicznego łączącego Kampinoski Park Narodowy z Puszczą Bydgoską i dalej - z Borami Tucholskimi. O atrakcyjności tego terenu decydują wyjątkowe walory krajobrazowe i wartości przyrodnicze.
W Parku można wyróżnić trzy podstawowe typy krajobrazu:
1. Krajobraz tarasów Wisły, rozległych i płaskich, piaszczystych powierzchni akumulacji rzecznej, opadających w kierunku rzeki. Na wyższych poziomach występują liczne, stosunkowo płytkie zagłębienia bezodpływowe. Poziomy tarasowe często porozcinane są rynnami.
2. Krajobraz tarasów zwydmionych z licznymi wałami, zespołami lub pojedynczo występującymi wzgórzami i pagórkami wydmowymi oraz płytkimi nieckami deflacyjnymi. Wysokość względna wzgórz wydmowych jest zróżnicowana i waha się od kilku do 50 m. Duża przepuszczalność utworów powierzchniowych sprawia, że sieć hydrograficzna jest tu bardzo uboga, a zwierciadło wód gruntowych zalega stosunkowo głęboko.
3. Krajobraz równin akumulacji bagiennej - płaskich, podmokłych, często zabagnionych terenów, powstałych w miejscach dawnych den dolinnych lub w zanikłych już zbiornikach wodnych oraz tam, gdzie zwierciadło wód podziemnych występuje płytko pod powierzchnią terenu. Dominują tu utwory organogeniczne.
Na terenie GWPK znajduje się ponad 40 jezior, wśród których jest unikatowe w skali światowej jezioro Gościąż, z charakterystycznym uwarstwieniem osadów dennych (13 tysięcy par lamin osadów, rejestrujących 13 tysięcy lat historii zbiornika). Jest to jak dotychczas jedyny stwierdzony w Europie przypadek mikrowarstwowania w ciągu całej historii zbiornika.
Jezioro Rakutowskie wraz z otaczającymi podmokłościami wpisano do rejestru międzynarodowych obszarów cennych dla ptaków, szczególnie wodno-błotnych ("Błota Rakutowskie").

 Ponad 60% powierzchni GWPK zajmują lasy, wśród których dominują bory sosnowe i bory mieszane. Szacuje się, że w granicach Parku występuje około 800 gatunków roślin naczyniowych, spośród których około 180 to gatunki rzadkie w skali regionu, a około 50 objętych jest ochroną prawną (m.in. widłak goździsty, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, naparstnica zwyczajna, storczyk szerokolistny). Na terenie GWPK stwierdzono występowanie około 180 gatunków ptaków, z czego około 135 gatunków osiąga tu­taj sukces rozrodczy. Do najcenniejszych osobliwości m.in. umieszczonych w "Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt" należy zaliczyć: bociana czarnego, kulika wielkiego, żurawia, bataliona, sieweczkę obrożną, wąsatkę, wodniczkę, bąka, rycyka, biegusa, błotniaka łąkowego i zbożowego, krwawodzioba, derkacza i bielika. Na terenie GWPK funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji i Hodowli Ptaków, w którym prowadzi się leczenie i rehabilitację ptaków, głównie drapieżnych. Dzięki pracy Ośrodka przyrodzie przywrócono około 2000 osobników, wśród których były m.in. gadożery, orły bieliki, rybołowy, kilka gatunków sów, błotniaki, myszołowy. W 1991 roku w GWPK przeprowadzono pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej reintrodukcję sokoła wędrownego, kontynuowaną do dzisiaj. W 1999 roku zaobserwowano, że pary sokołów wyprowadziły młode ptaki z gniazd w Toruniu (komin "Elany") i we Włocławku (komin Zakładów "Anwil"). Na terenie parku stwierdzono występowanie 57 gatunków ssaków. Na szczególną uwagę zasługuje rząd owadożernych reprezentowanych, m.in. przez jeża wschodnie­go, ryjówkę aksamitną i malutką oraz rzęsorka rzeczka i rząd nietoperzy w liczbie 11 gatunków. Świat fauny uzupełnia bóbr europejski introdukowany w 1981 roku.

Na terenie Parku znajduje się 12 rezerwatów przyrody, z czego 5 zlokalizowanych jest w granicach powiatu włocławskiego:
 • "Olszyny Rakutowskie" - rezerwat leśny, 174,62 ha. Chroniony jest ols porzeczkowy, łęg jesionowo-olszowy i łęg wiązowo-jesionowy.
 • "Wójtowski Grąd" - rezerwat leśny, 3,52 ha. Chroniony jest grąd na zboczu Jeziora Wójtowskiego, ze 100-letnimi okazami lip i roślinami chronionymi.
 • "Jazy" - rezerwat faunistyczny, 2,25 ha. Chronione są kolonie czapli siwej.
 • "Jezioro Rakutowskie" - rezerwat faunistyczny, 414,07 ha. Ostoja ptactwa wodnego.
 • "Gościąż" - rezerwat wodny o powierzchni 174,08 ha. Celem ochrony jest zachowanie systemu jeziora z unikatowym zapisem historii krajobrazu w postaci osadów jeziornych - mikrolamin (gytia siarczanowo-węglanowa) z okresu ok. 13 000 lat.
Projektowane są rezerwaty: "Olszyny Bobrowe", "Bór Widłakowy" i "Krucze Góry.
Wykorzystując walory przyrodnicze GWPK promuje się je poprzez rozwój różnych form turystyki. Teren Parku poprzecinany jest szlakami turystycznymi, znajdują się tu ścieżki edukacyjne. Ważnym ośrodkiem edukacyjno – turystycznym jest „Zielona Szkoła” w Goreniu Dużym w gm. Baruchowo.
 
Wyodrębniono również cztery obszary Natura 2000: Cyprianka, Żwirownia Skoki, Dolina Dolnej Wisły oraz Błota Rakutowskie; Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie.
 
     Potencjał kulturowy i turystyczny
Oprócz pięknego krajobrazu, cennych pod względem przyrodniczym terenów i jezior potencjał turystyczny regionu wzbogacają istniejące zabytki, szlaki czy organizowane imprezy kulturowe i sportowe.
W miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski istnieje skansen - Kujawsko-Pomorski Park Etnograficzny. Zgromadzono tam obiekty zabytkowej architektury z terenu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Jako ciekawostkę należy dodać, iż w tej miejscowości ostatnie lata życia spędziła Maria Wodzińska, znana malarka i pianistka, narzeczona Fryderyka Chopina, przedstawicielka największej kujawskiej rodziny magnackiej Wodzińskich herbu Jastrzębiec.
We wsi Wietrzychowice, położonej niedaleko Izbicy Kujawskiej, znajduje się rezerwat archeologiczny: cmentarzysko szkieletowe. Zostało ono wzniesione przez plemiona pasterzy i rolników, zamieszkujących tamtejsze tereny pięć i pół tysiąca lat temu. Ze względu na wielkość, znajdujące się tam grobowce nazywane są "piramidami polskimi". Do dzisiaj w rezerwacie archeologicznym w Wietrzychowicach znajduje się pięć grobowców.
W Sarnowie gm. Lubraniec znajduje się cmentarzysko tzw. grobowców kujawskich. Usytuowane jest ono w miejscowym kompleksie leśnym. Obiekt jest unikatowym w swoim rodzaju rezerwatem archeologicznym w Europie. Składa się z 9 grobów megalitycznych pochówku ludności pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych sprzed 5.000 lat. Od miejsca występowania grobowce te nazywane są kujawskimi . A przez ludność miejscową żalkami.
Miasto Kowal jest miejscem urodzenia się w 1310 roku króla Kazimierza Wielkiego. To wydarzenie uczczono utworzeniem parku miejskiego i nadanie mu imienia Króla Kazimierza Wielkiego, w którym stoi okazały pomnik. Tutaj również urodził się wybitny aktor Jan Nowicki , obecnie jest honorowym obywatelem miasta i mieszka w pobliżu.
W miejscowości Kruszyn znajduje się lotnisko aeroklubowe, które jest miejscem organizacji licznych imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym międzynarodowe zawody balonowe czy mistrzostwa świata FAI modeli śmigłowców.
W Brześciu Kujawskim urodził się w 1260 roku książę brzesko-kujawski, Władysław Łokietek, późniejszy król Polski. Stąd Władysław Jagiełło wyruszał pod Grunwald w 1410 roku, tutaj bywali wszyscy królowie polscy. Brześć był stolicą księstwa brzesko-kujawskiego i - do 1793 roku – stolicą województwa brzesko-kujawskiego. Jego herb od XIII wieku wzoruje się na najstarszych pieczęciach Krakowa i Poznania.
    
     Głównymi surowcami mineralnymi
powiatu są sól kamienna i potasowa, węgiel brunatny, wapień i margle, żwir, piasek i pospółka. Należy pamiętać również, iż
bardzo cennym zasobem naturalnym powiatu są wody mineralne o mineralizacji ogólnej ponad 1g/litr. Są to solanki i wody siarczanowe związane z formacją solonośną. Właściwości lecznicze tych wód wykorzystywane są w Uzdrowisku Wieniec Zdrój zlokalizowanym w zachodniej części powiatu.

     Wody podziemne i ich eksploatacja
Na terenie powiatu występują cztery piętra wodonośne o charakterze użytkowym. Wody ujmowane do eksploatacji pochodzą z utworów: czwartorzędowych, trzeciorzędowych kredowych i jurajskich. Największe znaczenie użytkowe oraz największe zasoby ma poziom czwartorzędowy. Pokrywa 80% zapotrzebowania na wodę. Na terenie powiatu wody trzeciorzędowe pobierane są przez studnie w Śmiłowicach gm. Choceń, Szpetalu Górnym gm. Fabianki, Kowalu, Kamiennej gm. Lubień Kuj. i Lubrańcu. W poziomie kredowym woda występuje tu średnio na głębokości od 80 do 200 m. Zasoby tych wód są trudno odnawialne. W poziomie jurajskim zasoby wód są niewielkie, występują na głębokości 176 - 182 m. i wydobywa się je we Włocławku.
    
     W strukturze użytkowania ziemi
w powiecie największą powierzchnię zajmują użytki rolne stanowiące ponad 70% powierzchni, lasy – ok. 18 %. Warunki przyrodnicze dla  rolnictwa  w  powiecie  są korzystne. Średnia roczna  temperatura wynosi 8,1 C, okres wegetacji ma 217 dni. Przeważają gleby brunatnoziemne i bielicoziemne oraz czarne ziemie. Dominującą formę gospodarki rolnej stanowią indywidualne gospodarstwa rolne, jest ich ok. 8860. Średnia wielkość gospodarstwa w powiecie wynosi 10,72 ha (dla porównania w województwie 12,25 ha, a w kraju 6,94 ha). Największy odsetek gospodarstw o obszarze powyżej 30 ha występuje w gminach Brześć Kujawski, Lubień Kujawski i Chodecz.
    
     Przemysł, handel i usługi
Najbardziej rozwiniętą gałęzią przemysłu jest przemysł rolno-spożywczy obsługujący rolnictwo. Obserwowany jest rozwój warsztatów rzemieślniczych: naprawy pojazdów samochodowych, stolarskich, kamieniarskich; prowadzą też działalność firmy handlowe. Wśród zakładów i firm działających gospodarczo na terenie powiatu znaleźć można:

1.     
Gmina   Baruchowo 
 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
             Tel: 54 284 56 86
             87-821 Baruchowo, 12
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MATRO” ROMAN TOMASZEWSKI
             SKRZYNKI 24;
             87-821 BARUCHOWO
             054 444 72 10
 • ITC Andżelika Jabłońska - roboty drogowe
         Baruchowo
 • PHU WALDI Waldemar Białkowski – materiały budowlane
          Baruchowo
2.      Gmina Boniewo
 • P.H  SOMIR Sp. Z.o.o
             Osiecz Wielki
             87-851 Boniewo
 • P.H. POLWIND
             87-890 Kaniewo43
 • GRAMET producent wyrobów stalowych
             Lubomin
 
3.      Miasto i gmina Brześć Kuj.
 • Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych
  ,,Krukowiak” – Janusz Borkowski
  ul. Kolejowa 54, 87-880 Brześć Kujawski
  tel. 542521027
 • Uzdrowisko Wieniec sp. z o.o.
             Wieniec Zdrój
             ul. Zdrojowa 2
             87-800 Włocławek
 
 •  ,,Unimet” Zakład Obróbki Metali – Krzysztof Kuczyński 
    ul. Krakowska 116, 87-880 Brześć Kujawski 
    tel. 542522513
 
 • Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ REM „ sp. z o. o Włodzimierz Chojnacki
          Brześć Kuj., ul. Dubois 10 – 
          tel. 54252 2310
 
 • Efekt – Metal – Jan Butrykowski
  ul. 19 stycznia 31, 87-880 Brześć Kujawski
  tel. 542522074
  kom. 608 616 436
 
 • "Brześć" Spółka Jawna
           Zakład Produkcji Cukierniczej Wiesław Sipa i Wspólnicy
           ul. Konarskiego 19, 87-880 Brześć Kujawski 
           tel. 542521969
 
 • AP-MET A.M. Siemińscy, Spółka Jawna
  ul. Nowa 17, 87-880 Brześć Kujawski
  tel. 542521315, 254521233
 
 • Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Stalbet” - Wojciech
  Pawłowski
  Stary Brześć Parcele 24B, 87-880 Brześć Kujawski
 
 • KLEIB Sp. z o.o.
          ul. Kolejowa 15-17
          87-880 Brześć Kujawski
 
 • TPU Transport i Logistyka sp. zo.o.
           Pikutkowo 21c
           87-880 Brześć Kujawski
 
 • Przedsiębiorstwo Handlowe ,,Somir” Sp. z o.o. -Mirosław Sosiński
  Wieniec 72 C , 87-880 Brześć Kujawski
  tel. 542526601
 
 
 • Piekarnia ,,AT”-Aleksander Ziomkowski
  Stary Brześć 67, 87-880 Brześć Kujawski
  tel. 542521361 lub 0603947478
 
 • Piekarnia – Cukiernia ,,Janna” Jan Chałas
  ul. Krakowska 25, 87-880 Brześć Kujawski
  tel. 542521561
 
 • Zakład Piekarniczy, W. Zimny i J. Kapeliński
  ul. H. Sawickiej 2, Brześć Kujawski
  tel. 542521045
 
 • MJ DESIGN
  Wieniec , ul. Parkowa 29, 87-880 Brześć Kujawski
  tel. 54 233 07 40, 54 252 60 70
 
 • „Falborek s.c.” - restauracja, Daria Goździalska, Ł. Goździalski
  Rzadka Wola Parcele
  tel. 542522750
 
 • „Tawerna” - Lucyna Szatkowska
  ul. Kolejowa 54/2
  87-880 Brześć Kujawski
  tel. 252-27-29, kom. 603 791 017
 
 • „ALMONT” OKNA- Krzysztof Kwiatkowski
          ul. Obwodowa 4, 87-880 Brześć Kujawski
 
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowa „MAZUR”- Małgorzata Mazurkiewicz
          Wieniec, Plac Przyjaciół 1
          87-880 Brześć Kujawski
          513-101-052
 
4.      Gmina Choceń
 
 • Spółdzielnia Handlowo-Rolnicza
  w Czerniewicach
  Czerniewice, ul. Wiejska 3a
  87-850 Choceń tel. (54)284-71-15
 
 • SADCO GRUPA SP. Z O.O.
  Śmiłowice 14, 87-850 Choceń
  tel./faks: +48 54 284 54 06
 
 • KUJAWSKIE ZIOŁA SP. Z O.O.
          SKIBICE 13
          87-850 CHOCEŃ
          tel. 603 794 887
 
5.      Miasto i gmina w Chodecz
 • P.W. APIS sp.j
            Kaliska 11  87-860 Chodecz
            54 284 85 20
 • MOLEWSKI Spółka z.o.o
            ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
           tel. 54/ 28 48 538, 54/ 28 48 977
 • FH Bis Jarosław Woźniak , Marek Modrzejewski Sp. J.
            plac Kościuszki 21 Chodecz
            (54) 284-86-90
 • Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
           Chodeczek, 87-860 Chodecz
           tel. +48 54 28 49 110
6.      Gmina Fabianki
 • EKOFLORA Sp. z o.o.
  Nasiegniewo 88A
  87-811 Fabianki
  54 255 02 00
 • Piecuch Józef Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Zakład Mięsny
          87-811 Bogucin 141 a
          54 251 69 79 
 • PPHU Jaworski Sp. z o.o.
          Włocławska 44 Szpetal Górny
          (54) 237-18-71
 • Skład Handlowy „Combico” Import Export Eugeniusz Komorowski
         Płocka 21
         87-811 Szpetal Górny
        (54) 237-10-90
 • PW Jumapol Sp. z o.o
          Fabianki 76
          87-811 Fabianki
 • DREWNOSTAL R. MIŁECKI I D. KALECKI
  Włocławska 38
  87-811 Szpetal Górny
  Telefon: +48 54 2371499
 • TOLIN Jerzy Topolski
          Łęg-Witoszyn, 87-811 Fabianki
          54 237-11-16
 
 
7.       Miasto i gmina Izbica Kujawska.
 • MAGRA sj. branża odzieżowa
ul Kolska 30
Izbica Kujawska
 • Ruszt – Bud rusztowania, szalunki
ul. Sportowa 1
Izbica Kujawska
 • PHPU Janpar Parecki January i S.K
ul. Augustowska 6
Izbica Kujawska
 • TARTAK IZBICA KUJ.
ul. Warszawska 32
87-865 Izbica Kujawska
tel. +48 54 286 50 44
 • Spółdzielnia Usługowo- Wytwórcza „ROL- TRAK”
Sportowa 1
87-865 Izbica Kujawska
Tel.: (54) 286-51-16
 • Art Hurt E Adamczewski i M Adamczewska sp.j.
Kolska 18 Izbica Kujawska
(54) 286-53-74
 • PHU „RAMB” Ryszard Arciszewski
Cmentarna 1
87-865 Izbica Kujawska
(54) 286-62-72
 • Stacja Kontroli Pojazdów WALDAR KOŁO
Augustynowo
87-865 Izbica Kujawska (w. kujawsko-pomorskie)
tel/fax (054) 286 61 36
 • PPHU „MEBLAND” Andrzej Sobieraj
Toruńska 23
87-865 Izbica Kujawska
(54) 286-50-94
 
8.      Miasto Kowal
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LUMAC Sp. z o.o
  ul. Dobiegniewska 6
  87-820 Kowal
054 284 23 16, 054 284 16 54
 • Olkop. Oleje, paliwa
Tel: 54 284 22 96
87-820 Kowal, Wojska Polskiego 13
 • Alik Group Andrzej Alabrudziński
Piłsudskiego 38
87-820 Kowal
(54) 284-23-62
 • Piekarnia CHABERS Krzysztof Chaberski,
87-820 Kowal, Zielona 4a
 • PPHU „An-Bud”
Tel: 54 284 23 11
87-820 Kowal, ks. Hugo Kołłątaja 20
 • PPHU MANRO Roman Kamiński – sprzedaż materiałów budowlanych
ul. Wojska Polskiego 11
87-820 Kowal
 • Domex Sklep Przemysłowy Zofia Rudzińska – instalacje i wyposażenie
ul .Piłsudskiego 32
87-820 Kowal
 • „LUXMAX” Hurtownia Janusz Kwiatkowski – napoje, artykuły spożywcze
Ul. Kazimierza Wielkiego 43
87-820 Kowal
 • AKOM - Technika OsłonowaGrzegorz Wendołowski,
87-820 Kowal, Kościuszki 29
 
9.      Gmina Kowal
 • Marlex Sp. z o.o.
  Dziardonice 14 A
  87-820 Kowal
  tel. (48 54) 233 43 00
 • Autoserwis Stefan Kozłowski
Rakutowo 108 a
87-820 Kowal
tel. 54 284 14 43
 • PODGRODZIE
  Hotel, Restauracja, Sala Bankietowa
  Przydatki Gołaszewskie 3, 87-820 Kowal
Tel. 54 284 25 01
 • AGROFARMA
Gołaszewo 60A
87-820 Kowal
tel: 54 274-72-22
 
 
10. Gmina Lubanie
 • SSRP i Tłocznia Gazu Włocławek
Gąbinek
87-732 Lubanie
 • BEZ sp. z o. o
Siutkowo 1
 
 • PPHU Krzyżanowski
Sarnówka 4
87-732 Lubanie
 • PPW "MORFEUSZ" Emilia Grabowska
87-732 Lubanie, Lubanie 9
542513126
 • Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” s.c.
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
(54)251 33 59  
 • Plast-Mix
Janowice 11
87-732 Lubanie
(54) 251-35-53
 • P.B.H.U Paweł Piekarski
87-732 Lubanie 37 b
tel. kom. 694 153 447
 
11. Miasto i gmina Lubień Kuj
 • RPC Superfos Poland Sp. z o.o – opakowania z tworzyw sztucznych
Kaliska 140
87-840 Lubień Kujawski
54 429 10 32-35
 • KREISEL Technika Budowlana Sp. z o. o – chemia budowlana
Kaliska 141
87-840 Lubień Kujawski
 • Bio Future – fabryka biopaliwa – peletów
Kaliska 150
87-840 Lubień Kujawski
 • Conto Sp. z o.o Zakład Przetwórstwa Tłuszczów Zwierzęcych
Kaliska 146
87-840 Lubień Kujawski
 • POLCALC – producent wapna granulowanego
Kaliska – lotnisko 151
87-840 Lubień Kujawski
 • Zakład Usług Motoryzacyjno – Diagnostycznych Bednarek i Spółka - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
Ul. 19 Stycznia 20
87-840 Lubień Kujawski
 • Potargana Chałupa Hotel
ul. Narty 38a, Lubień Kuj
54 284-42-50
 • Pasieka Kujawska „APICOM” Joanna Pawłowska-Tyszko
Kaliska 128
87-840 Lubień Kujawski
tel. fax + 48 54 2843119
 
12. Miasto i gmina Lubraniec
 • PPUH Natura Sp. z o.o.
Dąbie Kujawskie 1
87-890 Lubraniec
(54) 286-21-23
 • Auto Centrum Lubraniec Tadeusz Szulc
Kościuszki 8
87-890 Lubraniec
(54) 286-20-77
 • Zakład Ślusarsko Instalacyjny Wodno Kanalizacyjny C O i Gaz Marian Kaliński
Kochanowskiego 10Lubraniec
(54) 286-23-64
 • PPHU Chaberski, Janusz Chaberski
Słowackiego 25 Lubraniec
(54) 286-22-93
 • Petroman Sp. z o.o
  Lubraniec Parcele 54
  87-890 Lubraniec
 • „Lubrapol”
Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna
ul. Strażacka
Lubraniec
 • PPUH Paradex - Emil Paradziński - branża motoryzacyjna
Ul Lipowa 1
Lubraniec
 • Girder konstrukcje stalowe
ul. Strażacka 11
Lubraniec
13. Gmina Włocławek 
 • ·         MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański
Mostki 1 B, 87-815 Smólnik k. Włocławka
(54) 233-92-77, (54) 233-97-76
 • Z.H.U.P. Andrzej Spychalskiul. Jana Pawła II 19 Nowa Wieś87-853 Kruszyn

  

14. Komunikacja
Najważniejszą arterią komunikacyjną jest autostrada A1 biegnąca z północnego zachodu na południowy wschód powiatu. Trzy węzły autostradowe w Brzeziu, Pikutkowie i Dąbrówce k/Kowala zapewniają dogodną komunikację do tej trasy. Z węzłami autostrady A1 powiat jest skomunikowany siecią dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Węzeł Kowal łączy z autostradą drogę krajową 91 (dawna „jedynka”), węzeł w Pikutkowie łączy z A1 drogę krajową 62 relacji Inowrocław – Włocławek – Płock i drogi wojewódzkie 265, 270, 268. Do węzła w Brzeziu prowadzą drogi wojewódzkie 268 i 252. Ważną rolę komunikacyjną spełnia droga krajowa 62 (Strzelno – Siemiatycze), która z Inowrocławia, poprzez węzeł autostradowy w Pikutkowie biegnie przez miasto Włocławek, gdzie łączy się z droga krajową 67 i dalej prowadzi do Płocka. Droga krajowa 67 (Włocławek – Lipno) jest najkrótszym odcinkiem do trasy krajowej 10 z Torunia do Warszawy. Trasa 91 jeszcze w chwili obecnej, do czasu ukończenia budowy odcinka autostrady A1 jest jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych łączących południe i północ kraju (Cieszyn – Gdańsk).
Przez gminy Lubień Kujawski, Kowal, Choceń, Włocławek, Lubanie przechodzi linia kolejowa Warszawa - Kutno - Włocławek - Toruń - Gdańsk.
Na  terenie powiatu znajdują się liczne sieci transportu specjalnego. Należą do nich ropociągi, gazociągi i linie energetyczne wysokich napięć. Ropociąg "Przyjaźń" (Rosja - Niemcy) przechodzi przez gminy Lubień Kujawski, Chodecz, Boniewo, Izbica Kujawska.
Gazociągi: jest to część krajowego systemu przemysłowego gazociągów wysokoprężnych (Płock - Włocławek, Włocławek - Gdańsk, Gustorzyn - Mogilno, Gustorzyn - Gostynin, Gustorzyn - Gdańsk). W trakcie budowy jest gazociąg tranzytowy Gustorzyn - Odolanów przechodzący przez gminę Lubanie. Przewidywane jest spięcie tego gazociągu z krajowym w węźle rozdzielczym Gustorzyn. Stworzy to możliwość rozbudowy krajowego systemu gazowniczego, co ma duże znaczenie dla przewidywanej struktury poboru gazu.

15. Oświata, wychowanie i zdrowie
Na terenie powiatu istnieje 6 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat, w tym: 1 Liceum Ogólnokształcące w Kowalu oraz 5 zespołów szkół: w Kowalu, Chodczu, Lubrańcu, Lubrańcu – Marysinie oraz Izbicy Kujawskiej.
Powiat Włocławski jest również organem dotującym dla 4 szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, są to: Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu, Społeczne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Choceniu, Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Adama Mickiewicza w Choceniu, oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Boniewie.
Ponadto powiat prowadzi 2 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Lubrańcu i Lubieniu Kujawskim, Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim, Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Brzeziu oraz 4 Domy Pomocy Społecznej: w Kurowie, Rzeżewie, Wilkowiczkach i Kowalu. Na terenie powiatu funkcjonuje również Dom Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej na prowadzenie, którego Powiat Włocławski udziela dotacji.
Poza tym w każdej gminie jest po kilka szkół podstawowych, minimum jedno gimnazjum i przedszkole, „ośrodek zdrowia” i apteka.
Na terenie powiatu podstawową opiekę medyczną zapewniają publicznie i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – działające w poszczególnych gminach, natomiast opiekę specjalistyczną zapewnia Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, dla którego organem założycielskim i prowadzącym jest Powiat Włocławski.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.