Sekretarz Powiatu: Piotr Krygier

Kontakt:


 1. Do zadań sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania starostwa, a w szczególności:
  zapewnienie właściwej organizacji jego pracy, czuwanie nad terminowością i prawidłowością wykonywanych zadań w starostwie,
 2. nadzorowanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych, regulujących strukturę i zasady działania starostwa,
 3. nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją jego posiedzeń,
 4. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady, projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez zarząd,
 5. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa, w zakresie ustalonym przez starostę,
 6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi starostwa,
 7. koordynowanie działalności wydziałów,
 8. nadzór nad zapewnieniem warunków materialno - technicznych dla funkcjonowania starostwa,
 9. nadzór nad procesem komputeryzacji i postępu technicznego, związanym z zakupem materiałów eksploatacyjnych, środków trwałych i usług remontowych na potrzeby starostwa oraz gospodarką powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby starostwa,
 10. wykonywanie innych zadań powierzonych przez starostę w zakresie określonym przez zarząd.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.