Skarbnik Powiatu: Iga Przystałowska

Kontakt:  

Do zadań skarbnika należy w szczególności:

  1. zapewnienie, zgodnej z prawem, skutecznej realizacji polityki finansowej powiatu,
  2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  3. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
  4. opracowywanie bilansu i wszelkiej sprawozdawczości dotyczącej budżetu i spraw finansowych,
  5. wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
  6. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością finansową starostwa i podległych jednostek organizacyjnych powiatu,
  7. bieżąca współpraca z regionalną izbą obrachunkową, urzędem skarbowym, bankiem obsługującym powiat, agendami rządowymi,    fundacjami i funduszami,
  8. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu, 
  9. sprawowanie nadzoru nad służbami budżetowo-gospodarczymi starostwa oraz kontroli w zakresie gospodarowania mieniem    powiatu, działań inwestycyjnych i przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.