Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku jest jednostką organizacyjną  samorządu powiatowego zajmującą się instytucjonalną obsługą rynku pracy. Obejmuje swym zasięgiem obszar dwóch powiatów: grodzkiego – Miasta Włocławek i ziemskiego – Powiatu Włocławskiego, wykonując zadania  samorządów wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku, w wyniku zawartego porozumienia pomiędzy władzami powiatów w 1999 roku, sprawuje Starosta Włocławski.

Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania przy pomocy dwóch Filii mających siedziby w Kowalu i w Lubrańcu. Pracownicy Urzędu obsługują osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku również w  wyznaczonych  punktach obsługi na terenie wszystkich gmin powiatu włocławskiego.

Głównym celem podejmowanych działań przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku jest realizacja zadań polegających na promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Do podstawowych zadań zalicza się:

 

  • rejestrację bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy oraz innych działań na rzecz osób bezrobotnych.

Więcej informacji na stronie internetowej :

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.