Archiwum
Poprzednia wersja strony

Kalendarz wydarzeń« wstecz

03 marca 2021

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku  odbędzie się w dniu 3 marca 2021 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro).

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Komisji.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu nr 12/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2020 roku.
5) Sprawozdanie z planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
6) Zapoznanie z protokołem z kontroli:
a) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu,
b) w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej,
c) w Zespole Szkół im. św. Jana Pawła II w Kowalu,
d) w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku,
e) w Starostwie Powiatowym we Włocławku.
7) Ustalenie zakresu kontroli zadań z zakresu geodezji realizowanych przez powiat, poprzedzona informacją starosty.
8) Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.
9) Sprawy różne.
10) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Barbara Wałęsa

02 marca 2021

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we  Włocławku.

  2 marca  2021 roku o godzinie 10:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 12/20 z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  z dnia 24 listopada 2020 roku.

5.     Informacja Komendanta Społecznej Straży Rybackiej o działalności jednostki za 2020 rok.

6.     Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2020 rok.

7.     Informacja o działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w 2020 roku.

8.     Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Powiatu we Włocławku w 2020 r.

9.     Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad Komisji.

02 marca 2021

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku.

2 marca  2021 roku o godzinie 13:30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr  13/20  z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 24 listopada 2020 r.

5.      Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku o realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025 za rok 2020.

6.      Informacja Dyrektora SPZPS na temat kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2021 rok w porównaniu do 2020 roku.

7.      Informacja Dyrektora SPZPS na temat realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez SPZPS we Włocławku w 2020 roku.

8.      Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów  trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2020 rok.

9.      Informacja  Państwowego  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2020 rok wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego.

10.   Informacja o funkcjonowaniu bieżącej sytuacji finansowej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

11.   Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Powiatu we Włocławku w 2020 roku.

12.   Sprawy różne.

13.  Zamknięcie obrad Komisji.

02 marca 2021

Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku

Stosownie do § 46 ust.1 Statutu Powiatu Włocławskiego zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  Rady Powiatu we Włocławku.

W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w obradach Komisji, które odbędą się w dniu  2 marca 2021 roku o godzinie 1200 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 18/20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25 listopada 2020 r.

5)      Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania  w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2020 r.

6)      Wyrażenie opinii  w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

7)      Informacja Zarządu Powiatu z udzielonych w 2020 r. dotacji,   tym z przeznaczeniem  na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

8)      Informacja Zarządu Powiatu o udzielonych  i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego za 2020 r.

9)      Informacja Zarządu Powiatu na temat wielkości środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację działań inwestycyjnych oraz o działaniach podjętych przez Powiat Włocławski w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowych od podmiotów zewnętrznych w 2020 roku oraz plany i zamierzenia w tym zakresie z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

10)  Informacja Zarządu Powiatu z realizacji umów zawieranych przez Powiat Włocławski, z realizacji umów zleceń i umów o dzieło w 2020 r.

11)  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2020 r.

12)  Sprawy różne.

13)  Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

Włodzimierz Bogdan Kaczmarek

01 marca 2021

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku

Uprzejmie informuję, iż na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku, które odbędzie się  w dniu   1 marca 2021 roku o godzinie 1300 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 13/20 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 listopada  2020 r.

5)      Wyrażenie opinii  w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

6)      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach za rok 2020.

7)      Informacja Starosty Włocławskiego o realizacji zadań z zakresu komunikacji prowadzonych przez powiat w roku 2020.

8)      Informacja Zarządu Powiatu na temat wielkości środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację działań inwestycyjnych oraz o działaniach podjętych przez Powiat Włocławski w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowych od podmiotów zewnętrznych w 2020 roku oraz plany i zamierzenia w tym zakresie z uwzględnieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

9)      Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju w 2020 roku.

10)  Sprawy różne.

11)  Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Infrastruktury i Rozwoju

      Bogdan Domżalski

26 lutego 2021

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku

Komisja  Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku.

26 lutego  2021 roku o godzinie 9:30   w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu 15/20 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24  listopada 2020 r.

5.     Informacja Zarządu Powiatu dotycząca realizacji  zadań publicznych w zakresie kultury i sportu za rok 2020.

6.     Analiza planu sieci szkół powiatu ( baza, kierunki kształcenia, kadra ) na podstawie informacji Zarządu Powiatu.

7.     Informacja Zarządu Powiatu na temat realizacji w 2020r. zadań publicznych powiatu zleconych do realizacji w ramach konkursu ofert dla innych podmiotów  ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia dotacji udzielonych  w ramach drugiego otwartego konkursu ofert.

8.     Informacja Zarządu Powiatu o udzielonych  i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestrów zabytków na obszarze  Powiatu Włocławskiego  za rok 2020.

9.     Sprawozdanie z wysokości średnich  wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  za 2020 r.

10.  Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku w 2020 r.

11.  Sprawy różne.

12.  Zamknięcie obrad Komisji.

26 lutego 2021

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

              Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

  26 lutego 2021 o godzinie 12.30 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28.

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Komisji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu nr 13/20 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24 listopada 2020 roku.

5.     Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie działania Prokuratury Rejonowej we Włocławku w 2020 roku.

6.     Informacja Komendanta Miejskiego  Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa  przeciwpożarowego o zagrożeniach pożarowych  i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym  powiatu za 2020 rok wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości  oraz ochrony bezpieczeństwa  obywateli i porządku publicznego dla miasta Włocławek i powiatu włocławskiego na lata 2019 – 2023 w części dotyczącej powiatu włocławskiego w 2020 roku.

7.     Sprawozdanie  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji

 „ Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020” za rok 2020.

8.     Raport roczny o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu włocławskiego  w 2020 roku  wraz z realizacją Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku  publicznego dla miasta Włocławek  powiatu włocławskiego na lata 2019 – 2023, w części dotyczącej powiatu włocławskiego w 2020 roku.

9.     Informacja Zarządu Powiatu o udzielonych dotacjach dla Ochotniczych Straży Pożarnych , Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku,  Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w roku 2020.

10.  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu włocławskiego za 2020 r. wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  dla miasta Włocławek i powiatu włocławskiego na lata 2019 – 2023 w części dotyczącej powiatu włocławskiego w 2020 roku.

11.  Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu we Włocławku  w 2020 roku.

12.  Sprawy różne.

13.  Zamknięcie obrad Komisji.

 

28 stycznia 2021

Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych

W tym roku obchodzimy XV Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest on w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

MATERIAŁY WIDEO